Liiketoimintaympäristön tutkiminen

Yritystoiminnassa menestyminen edellyttää jatkuvaa tiedon hankintaa yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja näiden muutosten vaikutusten ymmärtämistä. Tuntosarvien on oltava ulkona koko ajan. 

Tavallisesti tietoa hankitaan ympäristöä havainnoimalla sekä alan lehtiä, verkkosivuja ja muita tiedotusvälineitä seuraamalla. Myös messuilta ja alan ammattitapahtumista saa tietoa alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakkailta saatava palaute on yritykselle tärkeä tietolähde. Asiakkailta voidaan myös aktiivisesti hankkia tietoa esimerkiksi asiakaskyselyjen avulla. Yrittäjän ja yrityksen muun henkilöstön henkilökohtaiset kontaktit ovat yritykselle tärkeitä tiedon lähteitä. Laaja kontaktiverkosto ja sen ylläpitäminen ovatkin yrittäjälle hyödyllinen voimavara.

Tietoa kilpailijoistaan yritys saa kilpailijoiden toimintaa tarkkailemalla. Esimerkiksi kilpailijoiden verkkosivuilta voi löytää hyödyllistä tietoa kilpailijoiden toiminnasta. Myös omilta asiakkailta voi joskus kuulla hyödyllistä tietoa kilpailijoista.

Yrittäjäjärjestöt tarjoavat yrityksille ajankohtaista tietoa yrityksen toimintaympäristöön liittyvistä asioista. Suomen Yrittäjät tarjoaa tiedotuspalveluja Internet sivuston välityksellä, sähköisinä uutiskirjeinä sekä painettujen jäsenlehtien ja tiedotteiden muodossa. Suomen Yrittäjien tutkimustoiminnan tavoitteena on yritystoiminnan kannalta keskeisten asioiden analysoiminen. Tutkimuksia yrittäjäjärjestö tekee yritystoimintaan liittyvistä tärkeistä aiheista. Esimerkiksi suhdanneseurantaan tehdään Pk-yritysbarometri kaksi kertaa vuodessa. Myös yrityksen oman alan toimialajärjestö voi olla hyvä alakohtaisen tiedon lähde. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelu on asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten käyttöön. Toimialapalvelu julkaisee alueellisia talousnäkymiä, toimialaraportteja ja rahoitusnäkemyksiä. 

Tilastokeskuksen tilastoista löytyy erilaista yhteiskunnan ja talouden kehitykseen liittyvää tilastoaineistoa. Lisäksi Findikaattori sivustolta löyty ajankohtaista tietoa yhteiskunnan kehityksestä.

Satamittari on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa.