Verotus eri yritysmuodoissa

YRITTÄJÄVÄHENNYS

Toiminimiyrittäjät sekä avoimen ja kommandiittiyhtiön osakkaat saavat 5 % suuruisen yrittäjävähennyksen yrityksestä saamastaan tulosta. Verohallinto laskee yrittäjävähennyksen automaattisesti yritystoiminnan tuloksesta, josta on ensin vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot. Yrittäjävähennys tehdään ennen kuin yritystulo jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi.

TOIMINIMI

Elinkeinonharjoittajaa eli toiminimeä verotetaan luonnollisena henkilönä hänen kaikkien ansio- ja pääomatulojensa perusteella. Näihin kuuluvat omasta yritystoiminnasta saadun tulon lisäksi mahdolliset muualta saadut ansio- ja pääomatulot. 

Toiminimestä saatu tulo jakautuu ansio- ja pääomatuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa on 20 % yrityksen nettovarallisuutta vastaava määrä ja loppuosa on ansiotuloa. 

Yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yritystoimintaan kuuluvista varoista yrityksen velat. Jos yrittäjällä on palkattuja työntekijöitä, lisätään nettovarallisuuteen 30 % maksettujen palkkojen määrästä.  

Esimerkki

Yrittäjän yrityksestään saama verotettava tulo on 37 000 €. Yritystoimintaan kuuluvat varat ovat 120 000 € ja velat 70 000 €. Yritys on maksanut palkkoja yhteensä 30 000 €.

Yritystoiminnan varat                 120 000,-

- velat                         - 70 000,-

+   30 % palkkasummasta                 +  9 000,-

Nettovarallisuus                             59 000,-

Pääomatulona verotettava osuus tulosta

on 20 % x 59 000 €                         11 800,-

Loppuosa tulosta verotetaan ansiotulona 

(37 000-11 800)                           25 200,-

Yrittäjä voi halutessaan veroilmoituksessaan vaatia, että normaalin 20 % asemasta pääomatulona verotettava osa tulosta on 10 % nettovarallisuudesta tai että koko tulo verotetaan ansiotulona. Näin kannattaa tehdä, jos ansiotulojen veroprosentti jää alle 30 prosentin, joka on pääomatulon veroprosentti silloin, kun pääomatulojen määrä on alle 30 000 euroa. 

Toiminimiyrityksestä saatu ansiotulo voidaan jakaa puolisoiden kesken, jos molemmat puolisot ovat työskennelleet yrityksessä. Pääomatulo jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yritystoimintaan kuuluvaan nettovarallisuuteen. Ansio ja pääomatulo jaetaan tasan puolisoiden kesken, ellei muuta selvitystä esitetä.

AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ

Avoimet - ja Kommandiittiyhtiöt eivät ole omistajayrittäjistä erillisiä verovelvollisia. Niille vahvistetaan kyllä verotettava tulo, mutta se jaetaan osakkaille ja verotetaan heidän tulonaan. Jako tehdään niiden osuuksien mukaan, jotka osakkailla on yhtiön tuloon.

Osakkaiden osuus avoimen- tai kommandiittiyhtiön verotettavasta tulosta voi olla pääomatuloa tai ansiotuloa tai molempia. Nämä tulot lisätään osakkaan muihin pääoma ja ansiotuloihin ja verotetaan yhdessä niiden kanssa.

Osakkaan pääomatulona saama osuus verotettavasta yritystulosta on riippuvainen yhtiön nettovarallisuudesta, johon on lisätty 30 % palkkojen määrästä. Osakkaan pääomatuloksi luetaan 20 % hänen osuudestaan yhtiön nettovarallisuuteen.

Esimerkki

Kommandiittiyhtiön verotettava tulo on 62 000,- Yhtiössä on kaksi vastuunalaista osakasta joiden osuudet ovat yhtä suuret. Lisäksi yhtiössä on yksi äänetön osakas 5 000 euron sijoituksella, jolle maksetaan 15 % vuotuinen tuotto.

Yhtiön varat ovat 145 000,- ja velat 55 000,- sekä 12 kuukauden palkat 60 000,-.

Varat                                                 145 000

Velat                                                 - 55 000

Palkoista 30%                                         +18 000

Nettovarallisuus                                     108 000

Pääomatulona verotettava osuus

20 % x 108 000 eurosta                                                     21 600

Tästä äänettömän osakkaan osuus

15 % 5 000 eurosta                                                     750

Vastuunalaisten osakkaiden pääomatulo-osuus

yhteensä                                                        20 850

josta kummankin osakkaan osuus erikseen               10 425

Vastuunalaisten osakkaiden osuus yhtiön 

tuloksesta yhteensä                            62 000 – 750=       61 250

josta kummankin osakkaan osuus erikseen                     30 625

tästä pääomatuloa                                             10 425

loput ansiotuloa                                             20 200


OSAKEYHTIÖ 

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen osakkaista erillinen verovelvollinen, jonka veroprosentti on 20 %.

Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei suoraan vaikuta osakkaan verotukseen. 

Osakkaan osinkoverotus

Osakeyhtiön osakkaan osinkoverotus riippuu siitä, onko osinko saatu arvopaperipörssissä julkisesti noteeratusta yhtiöstä vai pörssin ulkopuolisesta ns. listaamattomasta yhtiöistä. 

Listaamaton yhtiö

Listaamattoman yhtiön yksityishenkilölle jakama osinko jaetaan verotuksessa pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista sen velat.

Yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä ei ylitä 8 prosenttia osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Jos osinko on yli kahdeksan prosenttia osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Esimerkki

Henkilö A omistaa 50% osakeyhtiöstä, jonka omaisuus on 200 000 € ja velat 80 000 €.
Osinkoa hän saa yhtiöltä 4 000 €. 

Yhtiön nettovarallisuus on 200 000 € - 80 000 € =120 000 € ja henkilö A:n osuus siitä on

50 % x 120 000 € = 60 000 €. Josta 8 % x 60 000 € = 4 800 €

Koska henkilö A:n saaman osingon määrä on alle 8 % hänen osuudestaan yhtiön nettovarallisuuteen, on osingosta 25% x 4 000 € = 1 000 € verotettavaa pääomatuloa. 

Vero osingosta on siten 30% x 1 000 € = 300 €

(Olettaen, että henkilön pääomaveroprosentti on 30%) 

Listaamattomassa yhtiössä osakkaan osuuteen osakeyhtiön voitosta kohdistuu yhteensä 26,0 % (26,8 %) suuruinen vero, kun huomioidaan sekä yhtiön voitosta maksama vero, että osakkaan osingosta maksama vero.

Listattu yhtiö

Julkisesti noteeratun yhtiön (pörssiyhtiö) jakamasta osingosta yksityishenkilölle 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Listatussa yhtiössä osakkaan osuuteen yhtiön voitosta kohdistuu
40,4 % (43,12%) suuruinen vero, kun huomioidaan yhtiön voitosta maksama vero ja osakkaan maksama vero.