Muutoksenhaku verotukseen

Yrityksen verotuspäätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta. Tarve muutoksenhakuun on yleensä silloin, kun oma käsitys verotuksen oikeellisuudesta poikkeaa verottajan näkemyksestä. Päätöksen mukana tulevasta muutoksenhakuohjeesta selviää muutoksenhaun määräajat ja muut tarvittavat tiedot.

Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakuntaan

Muutosta yrityksen verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Oikaisulautakunnalle tehdään oikaisuvaatimus, josta ilmenee millaiseksi verotuspäätöstä vaaditaan muutettavaksi ja mihin perusteisiin muutosvaatimus perustuu. Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee asian kirjallisesti esitettyjen vaatimusten sekä kirjallisen näytön perusteella. Oikaisuvaatimus on syytä kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi asioiden pääkohtiin keskittyen. Asiat on kuitenkin syytä perustella huolellisesti, jotta oma näkemys ja sen perustelut tulevat varmasti oikein ymmärretyiksi.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Verotuksen oikaisulautakunnan ratkaistua asian, on seuraava mahdollinen valitusaste hallinto-oikeus. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan