Katetuottolaskenta

KATETUOTTO JA TULOS

Katetuottolaskennan avulla yritys voi seurata kannattavuuttaan ja suunnitella keinoja sen parantamiseksi. Katetuottolaskennassa lähtökohtana on kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Katetuotto on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus. Kun katetuotosta vähennetään yrityksen kiinteät kustannukset, saadaan yrityksen tulos.

 

 Katetuotolla yritys kattaa kiinteät kustannukset. Silloin kun katetuotto ylittää kiinteät kustannukset yritys saavuttaa voitollisen tuloksen. Päinvastaisessa tapauksessa tulos jää tappiolle. Yrityksen pitäisi näin ollen kyetä saamaan katetuottoa kiinteiden kustannusten ja voittotavoitteen verran.

Katetuotto voidaan laskea joko euromääräisenä tai prosentuaalisesti. Katetuottoprosentti lasketaan seuraavasti:

Esimerkki

Yrityksen myyntituotot ovat laskenta-ajalla 85 000 €.
Muuttuvat kustannukset ovat33 000 € ja kiinteät kustannukset 36 000 €.
Katetuottolaskelma näyttää tällöin seuraavalta.

Katetuoton ollessa 52 000 € katetuottoprosentti on tällöin:

Katetuottoprosentti tarkoittaa, että kustakin myyntieurosta jää yritykselle 61 senttiä kiinteiden kustannusten ja voiton kattamiseen.

Yrityksen katetuoton pitäisi riittää kiinteiden kustannusten kattamiseen ja tuottaa lisäksi voittoa. Tässä esimerkissä katetuotto ylittää kiinteät kustannukset, jolloin yrityksen tulos on 16 000 € voitollinen.

KRIITTINEN PISTE

Silloin kun yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin sen kustannukset syntyy voittoa ja päinvastaisessa tapauksessa tappiota. Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan sitä myynnin määrää, jolla tuotot ja kustannukset ovat yhtä suuret, jolloin tulos on nolla.

Kriittisen pisteen myynnillä katetuottoa saadaan täsmälleen kiinteiden kustannusten verran, mutta mitään ei jää yli yrityksen voitoksi.  Jos myynti on suurempi kuin kriittisen pisteen myynti, niin yrityksen tulos on voitollinen ja jos myynti jää alle kriittisen pisteen myynnin, yrityksen tulos jää tappiolle.

Kriittisen pisteen myynti voidaan laskea tiedossa olevien kiinteiden kustannusten ja katetuottoprosentin avulla seuraavasti. 

 Esimerkki

Jos yrityksen kiinteät kustannukset ovat 15 000 € ja katetuottoprosentti 40 %,

Jos yritys myy yhtä tuotetta, kriittinen piste voidaan laskea yksikköinä, esimerkiksi kappaleina, litroina, metreinä tms. myytävän tuotteen mukaan. Tällöin yrityksen kiinteät kustannukset jaetaan yhden tuoteyksikön katetuotolla ja tulokseksi saadaan myynnin yksikkömäärä, jolla yritys saavuttaa nollatuloksen.

Esimerkki

Yrityksen kiinteät kustannukset ovat 15 000 € ja myynnissä on yhtä tuotetta, jonka tuotekohtainen katetuotto on 65 €. Tällöin kriittisessä pisteessä tuotteiden myyntimäärä on

VARMUUSMARGINAALI

Varmuusmarginaalilla tarkoitetaan yrityksen toteutuneen myynnin ja kriittisen pisteen myynnin välistä eroa. Se kertoo kuinka paljon yrityksen myynti voi laskea ennen kuin tulos menee tappiolliseksi. Varmuusmarginaali voidaan laskea sekä rahamääräisenä, että yksikkömääräisenä. 

 Esimerkki

Yrityksen toteutunut myynti on 44 000 € ja kriittisen pisteen myynti 37 500 €. Yrityksellä on myynnissä ainoastaan yksi tuote, jonka myyntihinta on 163 €.

Jos yrityksen myynti laskee 6 500 €, mikä merkitsee myynnin vähenemistä 40 tuotteen veran, on yrityksen myynti kriittisessä pisteessä.

Varmuusmarginaali voidaan ilmoittaa myös prosentteina nykyisestä myynnistä.

 Esimerkki

Toteutunut myynti on 44 000 € ja varmuusmarginaali 6 500 €. Varmuusmarginaaliprosentti on tällöin.

 

Yrityksen myynti voi laskea 14,8 % ennen kuin toiminta muuttuu tappiolliseksi.

Negatiivinen varmuusmarginaali tarkoittaa sitä, että yrityksen on pystyttävä lisäämään myyntiään vähintään negatiivisen varmuusmarginaalin verran päästäkseen edes nollatulokseen.

TUOTEKOHTAINEN KATETUOTTO

Tuotekohtaisessa katelaskennassa lasketaan yrityksen jonkin tuoteryhmän tai yksittäisen tuotteen katetuotto. Tuotekohtainen katetuotto auttaa yritystä tuoteryhmien ja tuotteiden välisten kannattavuuserojen selvittämisessä.

Tuoteryhmän katetuotto

Tuoteryhmäkohtaisessa katetuottolaskennassa yrityksen tuotteet ryhmitellään tuoteryhmiksi ja katetuottolaskelma tehdään kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Tällöin selvitetään kunkin tuoteryhmän myynti ja muuttuvat kustannukset, joiden erotuksena saadaan tuoteryhmän kate.

Esimerkki

Teollisuusmyyntiä harjoittava yritys on jakanut tuotteensa kolmeen tuoteryhmään, joiden katetuottoja se haluaa seurata erikseen. 

Tuotekohtaisesta katelaskelmasta voidaan havaita, että kemikaalit ovat yritykselle tuottavin tuoteryhmä sekä euromääräisellä, että prosentuaalisella katetuotolla mitattuna. Työkalut puolestaan tuottavat yritykselle vähiten kate euroja ja niiden osuus yrityksen kokonaiskatetuotosta on ainoastaan 7 %. Mikäli työkalut vievät runsaasti tilaa ja aiheuttavat paljon työtä, yritys saattaa todeta tuoteryhmän kannattamattomaksi ja luopua siitä, jolloin tilalle voitaisiin ottaa jokin toinen paremmin tuottava tuoteryhmä.

Yksittäisen tuotteen katetuotto

Yksittäisen tuotteen katetuotto kertoo kuinka paljon tuotteen myyntihinnasta jää tuotteen muuttuvien yksikkökustannusten vähentämisen jälkeen jäljelle kiinteiden kustannusten ja voiton kattamiseen.

Tuotteen katetuotto = Tuotteen myyntihinta – tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset

Tuotteen katetuoton laskemista varten on tiedettävä tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset, jotka saadaan laskemalla yhteen tuote-erän aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja jakamalla ne erän tuotteiden määrällä.

Esimerkki

Yritys valmistaa kynttilöitä 100 kappaleen erissä. Erän valmistamisesta aiheutuneiden raaka-aine kustannusten perusteella voidaan laskea yhden kynttilän muuttuva yksikkökustannus seuraavasti.

Jakamalla erän raaka-ainekustannukset valmistuneiden kynttilöiden määrällä, saadaan yhden kynttilän muuttuvat yksikkökustannukset.

        73,40 € / 100 = 0,73 € = kynttilän muuttuvat yksikkökustannukset

Tuotekohtaisten katetuottojen laskeminen mahdollistaa eri tuotteiden katetuottojen vertailun. Lisäksi sen avulla voidaan laskea, paljonko jotain tiettyä tuotetta pitäisi myydä määrätyn katetavoitteen saavuttamiseksi.

Esimerkki

Yritys myy tuotetta, jonka myyntihinta on 10 €. Kyseisen tuotteen valmistaminen aiheuttaa yritykselle 4,8 € muuttuvat yksikkökustannukset raaka-aine ja sähkökustannusten muodossa. Tuotekohtainen katetuottolaskelma näyttää seuraavalta:

Yritykselle jää näin ollen 5,2 € jokaisesta myydystä tuotteesta katetuottoa kiinteiden kustannusten ja voiton kattamiseen. Jos kiinteät kustannukset jollakin aikavälillä ovat 2 000 € ja voittotavoite 2 500 €, niin seuraava laskelma osoittaa, montako tuotetta yrityksen pitäisi myydä päästäkseen mainittuun voittotavoitteeseen.