Yrityssuunnittelu

YRITYKSEN VISIO

Yrityksen pitkän aikavälin suunnittelu tarkoittaa sitä, että yrityksen johdolla tulisi olla käsitys siitä, millainen yrityksen halutaan olevan muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa ja mihin suuntaan yritystä halutaan viedä. Visio määrittää sen millainen yrityksen halutaan olevan tulevaisuudessa. Yleensä visio ulotetaan muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen, kuten esimerkiksi viiden vuoden päähän. Ilman visiota yritystä johdetaan ilman päämäärää päivä kerrallaan.

Monilla hyvin menestyvillä yrityksillä on selkeä visio. " On helpompi päästä perille, kun tietää mine on menossa". Kiinalainen sananlasku.

Vision tulisi olla tavoitteellinen, mutta kuitenkin realistinen. Kaikilla yrityksillä vision ei välttämättä tarvitse sisältää suuria kasvusuunnitelmia, mutta jokaisella yrityksellä tulisi kuitenkin olla tiedossa päämäärä, jota kohti yritystä johdetaan.

YRITYKSEN TAVOITTEET

Vision ulottuessa kauemmas tulevaisuuteen, tavoitteita asetetaan lyhyemmälle aikavälille yleensä vuodelle. Yrityksellä on vain yksi visio, mutta sillä on samanaikaisesti useita eri tavoitteita. Tavoitteet ovat välietappeja matkalla kohti visiota

Tavoitteiden meritys on siinä, että yrityksen toiminnasta tulee lähes automaattisesti tuloksellisempaa silloin, kun yritystoiminnan eri osa-alueille on asetettu selkeät tavoitteet.

Esimerkiksi jos yritys on asettanut tavoitteekseen erinomaisen asiakaspalvelun ja täma tavoite on kirkkaana kaikkien yrityksessä työskentelevien mielessä, niin todennäköisesti palvelu on parempaa verrattuna siihen, että tätä tavoitetta ei olisi asetettu. 

Tavoitteita asetetaan yritystoiminnan eri osa-alueille, joita ovat; talous, asiakkaat, yrityksen sisäinen toiminta ja henkilöstö. Näille kullekin osa-alueelle asetetaan tavallisesti 1-3 tavoitetta.

Tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman;

Tavoitteiden seuraamista varten tulisi luoda mittarit, joilla voidaan arvioida sitä, kuinka hyvin tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu. Jos jotain asiaa ei voi mitata, sitä on tällöin myös hankala johtaa ja arvioida.

ESIMERKKEJÄ YRITYKSEN TAVOITTEISTA OSA-ALUEITTAIN

Tavoitehierarkia

Yrityksen eri osa-alueiden tavoitteet voidaan sijoittaa keskenään hierarkiseen järjestykseen, jolloin tavoitteilla on keskenään syy-seuraus suhde. Hierarkiassa alemmalla tasolla olevien tavoitteiden saavuttaminen edistää seuraavan portaan tavoitteiden saavuttamista.