Tuotot ja kustannukset

TUOTOT

Yritys saa tuotteidensa myynnistä myyntituottoja.

Myyntituotot = Tuotteiden määrä x Yksikköhinta

Esimerkki

Yritys on myynyt 250 tuotetta hintaan 87 €/kpl.
Kokonaistuotot näiden tuotteiden osalta ovat: 250 x 87€ = 21 750 €.

Tuottojen seuranta on yrityskohtaista. Tuottoja voidaan seurata vuosi- tai kuukausitasolla tai esimerkiksi viikko- tai päivätasolla. Tuottoja voidaan seurata myös tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti tai myyjä tai myyntiryhmäkohtaisesti.

KUSTANNUKSET

Tuotteiden valmistamisesta tai hankkimisesta aiheutuu yritykselle kustannuksia. Kustannus on yrityksen toiminnasta tuotteiden aikaansaamiseksi aiheutuva rahassa mitattava menetys. 

Kustannus on eri asia kuin maksu. Jos esimerkiksi yrityksen kone tai rakennus kuluu käytössä ja menettää arvoaan vanhenemisen vuoksi, aiheutuu tästä yritykselle kustannus, joka poistoina jaksotetaan jollekin aikavälille. Rahaa ei yrityksestä kuitenkaan tässä vaiheessa siirry, koska koneen tai rakennuksen hankinta on maksettu jo aiemmin,

Samoin jos yritys lyhentää lainaa, ei lainan lyhennys varsinaisesti aiheuta yritykselle kustannusta, koska lainamäärä vähenee yhtä paljon kun lainan lyhentämiseen käytetään rahaa. Yrityksen varallisuus ei siten muutu.

Muuttuvat kustannukset

Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan miten ne riippuvat yrityksen tuotannon ja myynnin määrästä. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat suoraan tuotannon ja myynnin määrän mukaan. Jos myynti kasvaa, kasvavat muuttuvat kustannukset samassa suhteessa ja jos puolestaan myynti ja tuotanto supistuvat, pienenevät myös muuttuvat kustannukset. Jos yrityksen tuotanto on pysähdyksissä, ei tältä ajalta synny muuttuvia kustannuksia. Yrityksen kannalta muuttuvien kustannusten hyvä puoli on se, että ne joustavat alaspäin myynnin vähentyessä.

Valmistusyrityksessä muuttuvia kustannuksia ovat tuotteiden valmistuksessa käytettävät materiaalit, tarvikkeet ja energia. Näiden kulutus kasvaa tai supistuu yleensä samassa suhteessa kuin valmistusmäärätkin muuttuvat. 

Palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun  ne ovat suoraan sidoksissa tuotannon määrään, kuten esimerkiksi urakka- ja provisiopalkka. Useimmiten palkkoja maksetaan kuitenkin ajan mukaan, jolloin ne eivät suoranaisesti riipu tuotannon määrästä, eivätkä siten ole muuttuvia kustannuksia. 

Kaupan alan yrityksessä muuttuvia kustannuksia ovat myytyjen tuotteiden ostokustannukset toimituskuluineen. Tuotteita ostetaan myytäväksi sitä mukaa, kun niitä saadaan myytyä asiakkaille. Myyjien palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun palkka on suoraan riippuvainen myynnin määrästä. Tällaisia palkkoja ovat esimerkiksi erilaiset provisiopalkat.

Palveluyrityksissä muuttuvien kustannusten osuus on usein vähäisempi. Palveluyrityksessä muuttuvia kustannuksia ovat palvelun tuottamisen suoraan aiheuttamat kustannukset, joita ei syntyisi jos palvelua ei tuotettaisi lainkaan. Esimerkiksi taksi- tai linja-autoilijalla muuttuvia kustannuksia ovat ajokilometrien suhteessa syntyvät polttoaine-, rengas- ja huoltokustannukset.

Kiinteät kustannukset

Kiinteiden kustannusten määrä ei riipu myynnin määrästä, jolloin niiden voidaan katsoa syntyvän tuotantovalmiuden ylläpidosta. Tuotannon määrän vaihtelut eivät vaikuta kiinteisiin kustannuksiin lainkaan. Kiinteät kustannukset syntyvät samansuuruisina, vaikka tuotanto olisi pysähdyksissä.

Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi, työntekijöiden aikapalkat sivukuluineen, vuokrat, vakuutus-, markkinointi-, puhelin-, hallintokustannukset jne.  jotka eivät riipu suoraan myynnin määrästä. 

Kiinteitä kustannuksia ovat myös pääomakustannukset, joita ovat kaluston ja rakennusten kulumisesta johtuvat poistot sekä lainojen korot. Pääomakustannuksia käsitellään tavallisesti muista kiinteistä kustannuksista erillään omana ryhmänään.

Olennaista kaikkien kiinteiden kustannusten kohdalla on se, että ne eivät riipu tuotannon määrästä, vaan syntyvät ajan kulumisen perusteella. Kiinteiden kustannusten määrä voi kuitenkin vaihdella eri ajankohtina. Muutokset eivät kuitenkaan johdu tuotannon määrän muutoksesta, vaan muista syistä. Esimerkiksi vuokrat, korot, vakuutusmaksut yms. voivat nousta. Jollakin ajanjaksolla voidaan lisätä markkinointipanostusta, jolloin markkinointikustannukset nousevat, joka ei kuitenkaan johdu tuotannon muutoksesta, vaan tavoitteena on myynnin ja sitä kautta myös tuotannon lisääntyminen tulevaisuudessa.

Kiinteiden kustannusten määrä pysyy ainakin lyhyellä aikavälillä muuttumattomana, vaikka myynti ja siitä johtuva tuotannon määrä supistuisi. Siksi kiinteät kustannukset muodostavat yritykselle muuttuvia kustannuksia suuremman riskin, koska ne eivät jousta alaspäin tuotannon vähentyessä. Tästä syystä yritykset voivat joskus pyrkiä pienentämään riskiään pyrkimällä muuttamaan kiinteitä kustannuksiaan muuttuviksi. Esimerkiksi omista kiinteällä aikapalkalla olevista myyjistä pyritään eroon ja tilalle otetaan itsenäisenä yrittäjänä toimivia myyntiedustajia, joiden myyntipalkkio määräytyy suoraan myynnin määrän mukaan.  

Kokonaiskustannukset

Kokonaiskustannukset saadaan kun lasketaan yhteen valitun ajanjakson kiinteät ja muuttuvat kustannukset.

Kokonaiskustannukset = muuttuvat + kiinteät kustannukset

Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on riippumaton tuotannon määrästä, mutta muuttuvat kustannukset kasvavat tuotantomäärän noustessa. Siten kokonaiskustannukset ovat sitä suuremmat mitä suurempi on ajanjakson tuotantomäärä.

Yksikkökustannukset

Yksittäiselle tuotteelle kohdistettuja kustannuksia nimitetään kyseisen tuotteen yksikkökustannuksiksi. Yksikkökustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin yksikkökustannuksiin.

Tuotteen muuttuvilla yksikkökustannuksilla tarkoitetaan tuotteen valmistuksesta aiheutuneita muuttuvia kustannuksia yhtä tuoteyksikköä kohden. Valmistusyrityksessä muuttuvat yksikkökustannukset muodostuvat tuotteen valmistuksen aiheuttamista materiaali ja energiakustannuksista. Kaupan alan yrityksessä tuotteen muuttuva yksikkökustannus muodostuu tuotteen ostohinnasta lisättynä mahdollisilla ostorahdeilla ja muilla toimituskuluilla yhtä tuoteyksikköä kohden.

Palveluyrityksessä muuttuvat yksikkökustannukset ovat yhden palvelun aiheuttamat  muuttuvat kustannukset. Esimerkiksi autoilijalla yksikkö on ajokilometri ja muuttuvat yksikkökustannukset ovat polttoaine-, rengas- yms. muuttuvat kustannukset laskettuna ajokilometriä kohden. Palveluyrityksessä yksiköksi voidaan valita myös jokin aikayksikkö kuten esimerkiksi tunti. Tällöin muuttuvat yksikkökustannukset saadaan kohdistamalla muuttuvat kustannukset yhdelle tunnille. Esimerkiksi kaivinkoneurakoitsija voi laskea kuinka paljon muuttuvat kustannukset ovat yhtä konetyötuntia kohden.

Koska yrityksen muuttuvat kustannukset muuttuvat tuotantomäärien suhteessa, tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset pysyvät muuttumattomana tuotantomäärästä riippumatta

 

Esimerkki

Muuttuvat kustannukset ovat yhteensä 15 000 euroa ja tuotantomäärä 5 000 kappaletta. Muuttuvat yksikkökustannukset = 15 000 € / 5 000 kpl = 3 euroa / kpl.

Jos tuotantomäärä kasvaa kaksinkertaiseksi kasvavat myös muuttuvat kustannukset samassa suhteessa, jolloin yhden kappaleen muuttuva yksikkökustannus pysyy samana

30 000 € / 10 000 kpl = 3 euroa/kpl

Kiinteät yksikkökustannukset saadaan jakamalla kiinteät kustannukset tuotantomäärällä. Koska kiinteät kustannukset pysyvät samoina tuotantomäärästä riippumatta, laskee yksittäisen tuotteen yksikkökustannus tuotantomäärän noustessa kiinteiden kustannusten jakautuessa suuremmalle yksikkömäärälle.

Esimerkki

Kiinteät kustannukset ovat yhteensä 12 000 euroa ja tuotantomäärä 5 000 kappaletta. Kiinteät yksikkökustannukset ovat siten 12 000 €/ 5 000 kpl = 2,40 euroa/ kpl.

Jos tuotantomäärä kasvaa 6 000 kappaleeseen, alenevat kiinteät yksikkökustannukset seuraavasti.
12 000 €/ 6 000 kpl = 2 euroa /kpl.

Myös kokonaisyksikkökustannukset alenevat tuotantomäärän noustessa, kiinteiden yksikkökustannusten alenemisen vuoksi. Tuotannon määrän kasvattaminen alentaa siten tuotekohtaisia yksikkökustannuksia.

Kustannuslajit

Yrityksillä on monia erilaisia muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia. Monet kustannukset ovat yhteisiä suurimmalle osalla yrityksistä. Eroja yritysten välille syntyy muun muassa riippuen siitä onko yritys; valmistusyritys, palveluyritys vai kaupan alan yritys.

Aine ja tavarakustannukset

Valmistusyrityksille syntyy tuotteiden valmistukseen käytettävistä raaka-aineista, osista ja tarvikkeista aine- ja tavarakustannuksia. Nämä kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän tuotteita yritys valmistaa ja ovat siten muuttuvia kustannuksia. Aine ja tavarakustannuksiin on ostohinnan lisäksi otettava mukaan myös muut hankintaan liittyvät kustannukset, kuten esimerkiksi rahdit ja muut toimituskulut.

Ainekustannukset sisältävät myös hävikin, jota aiheutuu aineiden pilaantumisesta, rikkoutumisista ja varkauksista. Hävikki voi joillakin aloilla olla merkittävä kustannustekijä ja sen pienentäminen on yrityksille jatkuva haaste.

Palkka ja henkilösivukustannukset

Monissa yrityksissä palkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset ovat merkittävä kustannuserä. Henkilösivukuluja palkkojen lisäksi yrityksille aiheutuu mm. työeläkevakuutusmaksuista, sosiaaliturvamaksuista, tapaturma ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lisäksi yrityksen on sisällytettävä tehdyn työajan kustannuksiin myös ne palkat, joita yritys joutuu maksamaan ajalta, jolloin työntekijä ei tee työtä. Tällaisia palkkoja ovat loma- ja sairausajalta sekä arkipyhiltä maksettavat palkat. Loma-ajan palkan lisäksi työnantaja maksaa myös lomarahaa.

Pääomakustannukset

Pääomakustannuksia ovat yritystoiminnan rahoittamiseen otetuista lainoista maksettavat korot sekä pitkäaikaiseen käyttöön hankitun omaisuuden kulumisesta ja vanhenemisesta johtuvat poistot. Pääomakustannukset ovat kiinteitä kustannuksia.

Käyttöomaisuutta on yritykseen pitkäksi aikaa hankittu omaisuus. Käyttöomaisuus jaetaan edelleen kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Kuluvaa käyttöomaisuutta on mm. koneet, kalusto, rakennukset. Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat puolestaan maa-alueet, arvopaperit ja muu kulumaton omaisuus.

Kuluva käyttöomaisuus menettää arvoaan sitä mukaa kuin se vanhenee ja kuluu käytössä. Kun kone tai rakennus hankitaan yritykselle, ei hankintahetkellä vielä aiheudu kustannusta, koska yrityksen omaisuus ei vähene, vaan ainoastaan muuttaa muotoaan. Rahat yrityksen tililtä vähenevät koneen yms. hankintahinnan verran, mutta vastaavasti yritys saa käyttöönsä esineen, jonka arvo vastaa siitä maksettua hintaa. Kun konetta tai rakennusta yms. myöhemmin käytetään, se kuluu ja vanhenee ajan mittaan, jolloin koneen arvo vähitellen laskee.

Poistot ovat poistokohteena olevan koneen, rakennuksen yms. arvon alenemisesta johtuvia laskennallisia kustannuksia, jotka eivät aina täysin vastaa poistokohteena olevan omaisuuden todellista arvon muutosta. 

Poistoaika määräytyy poistokohteen käyttöiän perusteella. Jos esimerkiksi yritykseen hankitun koneen käyttöiäksi arvioidaan 10 vuotta, voidaan tämä aika valita poistoajaksi.

Tasapoistolla tarkoitetaan poistotapaa, jossa poistokohteen alkuperäinen hankintameno jaetaan tasaisesti poistokohteen käyttöiälle. Tällöin jokaiselle käyttövuodelle tulee sama summa.

Esimerkki

Yritykseen hankitaan kone jonka hankintahinta on 10 000 € ja koneen arvioidaan kestävän käytössä 6 vuoden ajan, jonka jälkeen sillä ei enää lasketa olevan arvoa. Koneen hankintahinta jaetaan tasapoistoina tuleville käyttövuosille.

Menojäännöspoisto on poistotapa, jossa poistot lasketaan käytetyn poistoprosentin mukaisesti menojäännöksestä. Menojäännöksellä tarkoitetaan sitä osaa poistokohteen alkuperäisestä hankintamenosta, joka aiemmin tehtyjen poistojen jälkeen on vielä poistamatta. Menojäännöspoistossa ensimmäisen vuoden poisto on suurin ja poistot alenevat vuosittain.

Esimerkki

Edellisen esimerkin 10 000 € hankintahintaisesta koneesta tehdään 25 % vuosittainen menojäännöspoisto.

On huomattava, että yrityksen sisäisessä laskennassa tavoitteena on yleensä mitoittaa poistot mahdollisimman tarkkaan poistokohteiden todellista arvon alentumista vastaaviksi. Sen sijaan kirjanpidossa poistot useimmiten määritellään verottajan sallimien enimmäispoistoprosenttien suuruisina, jolloin ne voivat poiketa sisäisessä laskennassa käytettävistä poistoista, eivätkä ne siten vastaa poistokohteen arvon todellista alenemista.

Verotuksessa hyväksytään koneiden ja kaluston poistoksi korkeintaan 25 % menojäännöksestä ja rakennusten poistoksi 4 % tai 7 % menojäännöksestä riippuen rakennuksen käyttötarkoituksesta.

Muut kustannukset

Muita kustannuksia ovat; yrittäjäeläke, vuokra, kirjanpito, markkinointi, sähkö, puhelin-, tietoliikenne yms. kustannukset. Usein muut kustannukset aiheutuvat erilaisten ulkopuolisten palveluiden käytöstä. Muiden kustannusten ryhmään kuuluvat kustannukset ovat yleensä kiinteitä.