Kannattavuus

Yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa voittoa, jota syntyy silloin kun jonkin aikavälin tuotot ovat suuremmat kuin saman aikavälin kustannukset.

Tuotot – Kustannukset = Voitto

Tappiollista yritystoiminta puolestaan on silloin, kun kustannukset ovat tuottoja suuremmat.

Yrityksen euromääräisen (absoluuttisen) voiton perusteella ei vielä voi tehdä kunnollisia johtopäätöksiä yrityksen kannattavuudesta. Tieto siitä, että yrityksen voitto on esimerkiksi

50 000 euroa, ei sinällään vielä kerro onko tulos hyvä vai huono.

Tulosta tulee verrata yrityksen liiketoiminnan laajuuteen, yritykseen sitoutuneen pääoman määrään sekä yritystoimintaan sisältyvään riskiin. Jos esimerkiksi yritykseen on sijoitettu miljoonien eurojen suuruinen pääoma ja yritystoimintaan sisältyy suuri riski, ei edellä mainittua 50 000 euron suuruista voittoa voi pitää kovinkaan hyvänä. Sen sijaan pelkästään omaa työpanostaan myyvälle pienyrittäjälle, joka ei ole joutunut sijoittamaan yritykseensä paljonkaan pääomaa, mainittu tulos voi olla hyvä.

Voittoprosentti kertoo, paljonko yrityksen voitto on liikevaihtoon suhteutettuna. Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto on 200 000 € ja voitto on 50 000 €, niin tällöin voittoprosentti on 25 %. Jos sen sijaan liikevaihto onkin miljoona euroa, tuottaa sama euromääräinen tulos voittoprosentiksi ainoastaan 5 %.

Kannattavuus edellyttää, että yritys tuottaa suuremman tuoton yrityksen pääomalle, kuin mitä yritys itse joutuu pääomasta maksamaan. Yrityksen pääoman tuottoprosentti lasketaan suhteuttamalla yrityksen liikevoitto yritykseen sitoutuneen pääoman määrään. Liikevoitolla tarkoitetaan voittoa, josta ei vielä ole vähennetty lainojen korkoja ja veroja.

Esimerkki

Yritykseen on sitoutunut yhteensä 95 000 € suuruinen pääoma ja yrityksen liikevoitto on 13 900 €.

Pääoman tuottoprosentin tulisi aina olla selvästi enemmän kuin yrityksen lainasta maksettava korko. Tällöin yritys kykenee ansaitsemaan lainaamillaan varoilla lainasta aiheutuvia kustannuksia enemmän.

KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN

Kannattavuuden parantaminen on yrityksissä yleensä jatkuvan kehittämisen kohteena. Kannattavuutta parannetaan kannattavuuden tekijöihin vaikuttamalla.

Myyntimäärän lisäys

Myynnin lisääminen kasvattaa yrityksen katetuottoa ja tulosta. Tuloksen paraneminen johtuu siitä, että ainoastaan muuttuvat kustannukset lisääntyvät myynnin kasvun suhteessa kiinteiden kustannusten pysyessä ennallaan. Tällöin tuotot kasvavat kustannuksia enemmän ja samalla tuotekohtaiset kokonaisyksikkökustannukset alenevat.

Jotta yritys voisi lisätä myyntiään, nykyisten asiakkaiden pitäisi ostaa enemmän tai yrityksen pitäisi kyetä hankkimaan uusia asiakkaita. Myynnin kasvattaminen edellyttää usein markkinointitoimenpiteitä, jotka lisäävät kiinteitä kustannuksia. Tämän vuoksi myynnin kasvun on oltava sen verran suurta, että lisämyynnin seurauksena kasvanut katetuotto ylittää markkinointikustannusten kasvun.

Hintojen nostaminen

Kannattavuutta voidaan parantaa myös nostamalla hintoja. Hintojen korottaminen parantaa tehokkaasti kannattavuutta, mikäli tuotteiden myyntimäärä ei hinnankorotusten seurauksena alene. Vaarana voi kuitenkin olla, että tuotteiden menekki alenee, eikä hintojen nousun hyöty kohdistu suoraan kannattavuuden paranemiseen. Mitä kovempaa kilpailu alalla on, sitä vaikeampaa yrityksen yleensä on korottaa hintojaan.

Toisaalta silloin kun asiakkaat ovat tyytyväisiä yritykseen ja sen tuotteisiin, pieni hinnankorotus voi tuntua asiakkaista vähämerkitykselliseltä, eivätkä he tämän vuoksi vähennä ostojaan. Vähäinenkin hintojen korottaminen voi kuitenkin parantaa yrityksen kannattavuutta selkeästi, koska sekä muuttuvat, että kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan.

Esimerkki

Yritys päättää nostaa tuotteidensa hintoja 3 %. Yrityksen  asiakkaat eivät vähennä ostojaan hinnankorotuksen seurauksena. Tulos paranee 10 000 eurosta 11 800 euroon, joka merkitsee prosentuaalisesti 18 % parannusta.

Tuotevalikoiman muuttaminen

Yritykset voivat myös pyrkiä parantamaan kannattavuuttaan tuotevalikoimaa muuttamalla. Tällöin heikommin kannattavia tuotteita korvataan paremmin kannattavilla.

Kustannusten karsiminen

Kannattavuuteen voidaan vaikuttaa myös yrityksen kustannuksia alentamalla. Kustannusten karsiminen voidaan jakaa muuttuvien ja kiinteiden kustannusten karsimiseen. Muuttuvien kustannusten alentaminen edellyttää tuotteiden ostamista tai valmistamista halvemmalla kuin ennen.

Ostokustannusten alentamiseksi yritys pyrkii yleensä neuvottelemaan edullisemmat ostoehdot toimittajiltaan. Edullisemmat ostoehdot voivat merkitä halvempia ostohintoja tai ostettavien tuotteiden rahti- toimitus yms. kustannusten alenemista. Edullisempiin ostoehtoihin pääsemiseksi yritysten on yleensä kasvatettava ostojaan. Tällöin on kuitenkin syytä olla varovainen, jotta ei osteta liian suuria määriä kerralla, jolloin yrityksen varastot kasvavat. Suuri varasto sitoo pääomaa ja aiheuttaa siten kustannuksia korkokustannusten muodossa. Lisäksi on olemassa vaara, että varastossa olevat tavarat pilaantuvat tai niiden arvo laskee, mikä aiheuttaa yritykselle kustannuksia hävikin muodossa.

Eräs keino ostokustannusten alentamiseen voi olla toimittajien kilpailuttaminen aika ajoin. Ostokustannuksia voidaan alentaa myös tehostamalla ostotoimintaa, jolloin ostamiseen käytettävä työaika vähenee. Ostokustannusten alennus ei vaikuta kiinteisiin kustannuksiin, joten yrityksen voitto kasvaa suoraan ostokustannusten alenemisen verran.

Kiinteiden kustannusten alentaminen onnistuu yleensä toimintaa tehostamalla ja tarpeettomia kustannuseriä karsimalla. Yrityksen toimintojen huolellinen läpikäynti voi auttaa karsimaan turhia kustannuksia sekä löytämään tapoja tehdä asioita aikaisempaa kustannustehokkaammin, ilman että liiketoiminta siitä kärsii.

Eräs keino kiinteiden kustannusten alentamiseen on uuden paremman tekniikan käyttöönotto. Esimerkiksi uusilla koneilla tuotteet voidaan valmistaa vähemmällä työllä tai ottamalla käyttöön uusia energiatehokkaampia ratkaisuja, voidaan alentaa yrityksen energiakustannuksia. Jos kiinteitä kustannuksia pystytään alentamaan ilman, että se vaikuttaa myyntiin, yrityksen tulos paranee kiinteiden kustannusten laskun verran.

Pääoman käytön tehostaminen

Pääoman käytön tehostaminen on eräs mahdollisuus yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Pääoman käytön tehostaminen kohdistuu yrityksen käyttöomaisuuteen, kuten koneisiin ja rakennuksiin, varastoihin, myyntisaamisiin ja yrityksen kassavaroihin.