Ennakkoverot

Ennakkoverojen määräytyminen

Yritys maksaa tuloveroa etukäteen ennakkoverojen muodossa. Verohallinto määrää ensimmäisen tilikauden ennakkoverot perustamisilmoituksessa ilmoitetun arvioidun verotettavan tulon perusteella. Verohallinto laskee yritykselle ennakkoverot ja lähettää yritykselle maksuohjeet niiden maksamista varten. Seuraavina vuosina Verohallinto määrää ennakkoverot automaattisesti viimeksi päättyneen verotuksen tietojen perusteella. Verohallinto postittaa tulevan vuoden ennakkoveropäätöksen ja maksuohjeen automaattisesti vuodenvaihteessa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän ennakkoverojen suuruuteen vaikuttaa yritystoiminnasta saadun tulon lisäksi hänen kaikki muut verovuoden aikana saamansa tulot. 

Ennakkoverojen maksaminen

Ennakkoverot maksetaan Verohallinnon pankkitilille käyttäen ennakkoveropäätöksessä ilmoitettua asiakaskohtaista viitenumeroa, jonka perusteella Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Ennakkoverojen eräpäivä on kalenterikuukauden 23. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä. Myöhässä maksetulle ennakkoverolle peritään viivekorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.   

Jos yritys on maksanut ennakkoveroja liikaa, palautetaan ylimääräinen vero veronpalautuksena. Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa. Jos ennakkoveroja on maksettu liian vähän, joutuu yritys maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa. 

Ennakkoverojen tarkistaminen ja muuttaminen

Yrittäjän kannattaa vuoden aikana seurata, kuinka hyvin ennakoiden perustana oleva verotettava tulo pitää paikkansa. Jos tilikauden aikana näyttää siltä, että alun perin arvioitu verotettava tulo ei tule pitämään paikkaansa, ennakoiden määrään voi hakea muutosta. Jos ennakkoverot ovat liian suuret, voi hakea ennakkoverojen alentamista. Jos ennakkoverot ovat liian pienet tai ennakkoveroja ei ole määrätty ollenkaan, voi hakea ennakkoveron korottamista. Ennakkoveron muutosta voi hakea sähköisesti verohallinnon OmaVero palvelussa.

Jos ennakoihin on haettu muutosta, Verohallinto lähettää uuden ennakkoveropäätöksen yleensä muutoksen hakemista seuraavan kuukauden alussa. Vaikka ennakoihin olisi haettu muutosta, ovat aiemmat ennakot ja niiden maksupäivät voimassa siihen saakka, kunnes uusi korvaava ennakkoveropäätös saapuu.

Lisäennakko

Lisäennakko on ennakko, jota hakemalla ja maksamalla yritys voit täydentää ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Lisäennakkoa maksamalla yritys voi pienentää jäännösveron ja sille laskettavan koron määrää. Lisäennakkoa pitää hakea, ennen kuin sen voi maksaa. Lisäennakkoa yritys voi hakea sähköisesti OmaVerossa. Yritys saa lisäennakosta päätöksen, jossa on tiedot maksamista varten.

Maksuvaikeudet

Jos yrityksen veron maksaminen on myöhässä, se saa Verohallinnolta maksukehotuksen. Maksukehotuksessa on kerrottu, mitä seurauksia on siitä, jos veroja ei makseta viimeistään maksukehotusten eräpäivänä. Maksukehotuksessa voidaan antaa esimerkiksi ilmoitus verojen ulosottoon siirrosta. Jos yritys ei pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, se voi hakea maksamiseen lisäaikaa.  Yritys voi hakea maksujärjestelyä sähköisesti OmaVerossa tai puhelimitse. Jos yrityksellä on veroja ulosotossa, Verohallinto ei tee maksujärjestelyä, vaan asiakkaan tulee ottaa yhteys ulosottoviranomaiseen ja sopia mahdollisista järjestelyistä tämän kanssa.