Kannattavuuslaskenta

Laskelmilla on tärkeä osuus yritystoiminnassa. Ilman laskelmien tuottamaa tietoa ei voi tietää, mitkä yrityksen tuotteet tuottavat voittoa ja mistä erilaiset kustannukset syntyvät jne. Laskentaa tehdään yrityksen johtamisen tueksi sekä siksi, että viranomaiset vaativat niitå.

ULKOINEN LASKENTATOIMI

Ulkoisen laskentatoimen laskelmat muodostuvat yrityksen kirjanpidosta ja sen tuloksena syntyvästä tilinpäätöksestä, johon sisältyy yrityksen tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma ja tilinpäätöspäivän taloudellista tilannetta kuvaava tase.

Ulkoisen laskentatoimen laskelmat laaditaan yrityksen ulkopuolisia tahoja varten, joita ovat esimerkiksi verottaja, luotonantajat, kaupparekisteri ja tilastokeskus. Laskelmat kertovat myös yritykselle itselleen sen toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Kirjanpito on pakollinen kaikille yrityksille ja se on laadittava laissa ja asetuksessa määrättyjä muotomääräyksiä noudattaen.

SISÄINEN LASKENTATOIMI

Sisäisellä laskentatoimella puolestaan tarkoitetaan niitä laskelmia, joita yrityksessä tehdään yrityksen oman päätöksenteon tueksi. Näiden laskelmien tekoa eivät säätele mitkään viranomaismääräykset, jolloin yritykset voivat tehdä niitä haluamallaan tavalla ja siinä laajuudessa, mitä pitävät tarpeellisena.

Sisäiseen laskentaan kuluu erityyppisiä laskelmia riippuen niiden tarkoituksesta. Kustannuslaskelmien avulla selvitetään yrityksen kustannusten muodostumista sekä tuotteiden aiheuttamia kustannuksia. Katetuottolaskelmat kertovat yrityksen ja sen tuotteiden tai tuoteryhmien kannattavuudesta. Katetuottolaskennan avulla voidaan myös selvittää sitä, kuinka paljon tuotteita pitäisi myydä tai montako asiakasta yrityksellä pitäisi olla tietyn suuruiseen kannattavuustavoitteeseen pääsemiseksi jne. Hinnoittelulaskelmien avulla selvitetään tuotteen laskennallinen kannattava myyntihinta. Budjetteja laaditaan yrityksen tulevan ajan talouden suunnittelua varten.