Osuuskunta

Osuuskunta on taloudellista toimintaa harjoittava yritys, jonka jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet, joita voi olla yksi tai useampi. Jäsenet voivat olla henkilöjäseniä tai yhteisöjä. Osuuskunnassa ei yleensä ole tavoitteena voiton maksimointi, vaan taloudellisen edun tuottaminen jäsenille muulla tavoin. Osuuskunta on sen jäsenistä erillinen itsenäinen oikeushenkilö.

Osuuskunnan jäsenet maksavat osuuskunnalle keskenään samansuuruisen osuusmaksun, jonka he saavat takaisin, jos he myöhemmin eroavat osuuskunnasta. Osuuskuntaan voi liittyä ja siitä voi erota jäseniä sen toiminnan aikana. Kaikkien osuuskunnan jäsenten maksamat osuusmaksut muodostavat yhdessä osuuskunnan osuuspääoman. Toisin kuin osakeyhtiössä osuuskunnan osuuspääomalle ei ole asetettu mitään vähimmäismäärää. Osuuspääoma vaihtelee uusien jäsenten liittyessä ja vanhojen mahdollisesti erotessa osuuskunnasta.

OSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi jäseneksi tuleva henkilö tai yhteisö. Perustaminen tapahtuu siten, että perustajat laativat perustamiskirjan, joka päivätään ja allekirjoitetaan.

Perustamisen yhteydessä perustajat laativat osuuskunnalle säännöt, joissa on mainittava vähintään  seuraavat asiat: osuuskunnan nimi, kotipaikka, toimiala, osuusmaksu ja osuuskunnan tilikausi. Sääntöjä ei kuitenkaan kannata laatia mahdollisimman lyhyiksi vaan mahdollisimman käyttökelpoisiksi.

Osuuskunnan perustamiseen ei yleensä tarvita suuria pääomia, vaan perustajien itsensä säännöissä määrittelemä osuusmaksu riittää. Osuusmaksujen tulee olla keskenään samansuuruisia. Perustajien osuuskunnalle maksamista osuusmaksuista muodostuu osuuskunnan perustamishetken osuuspääoma, jolla ei ole minimivaatimusta. Osuuskunta syntyy sitten kun se on merkitty kaupparekisteriin.

OSUUSKUNNAN HALLINTO

Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa, jossa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnalla tulee olla hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä, jollei säännöissä toisin määrätä. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja hoitaa sen asioita samaan tapaan kuin osakeyhtiössäkin. Osuuskunnalla voi lisäksi olla toimitusjohtaja.

VAROJEN JAKO JÄSENILLE

Osuuskunnan päätarkoitus on yleensä tuottaa jäsenilleen muuta hyötyä kuin suoraa rahallista voittoa sijoitetulle pääomalle. Tavallisesti hyöty tulee jäsenelle palkkana tai erilaisina alennuksina osuuskunnan jäsenelle myymistä tuotteista ja palveluista. Osuuskunta voi lisäksi maksaa jäsenille osuusmaksun korkoa ja ylijäämän palautusta jos säännöissä on niin määrätty.

JÄSENEN VASTUU

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Osuuskunnan jäsen voi siten enimmillään menettää osuuskuntaan sijoittamansa osuusmaksuun.

MILLAISEEN YRITYSTOIMINTAAN OSUUSKUNTA SOPII

Osuuskunta sopii sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jossa omistajakunta vaihtuu. Lisäksi osuuskuntayrittäjyys mahdollistaa joustavan ja verkostomaisen yrittämisen. Esimerkiksi joukko käsityöyrittäjiä voi vuokrata yhteiset työtilat tai markkinoida tuotteitaan yhteisen osuuskunnan kautta. Näin jokaisen ei tarvitse erikseen hankkia omaa työtilaa, ostaa yksin kaikkia laitteita, järjestää omaa kirjanpitoa ja vastata yksin markkinoinnin kuluista. Keskitettyjen ja jaettujen kustannusten kautta osuuskuntamuotoinen yrittäminen säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

JÄSENEN OSA-AIKAINEN TYÖSKENTELY OSUUSKUNNASSA

Jäsenen työskentely osuuskunnassa perustuu osuuskunnan ja jäsenen väliseen työsuhteeseen, jossa osuuskunta maksaa jäsenelle palkkaa ja vastaa myös palkan sivukuluista. Lisäksi on huomioitava muut muuttuvat kulut sekä osuuskunnan toiminnasta aiheutuvat kiinteät kulut. Työsuhde on aivan samanlainen kuin millä tahansa työnantajalla, paitsi että osuuskunnan jäsen työskentelee yrityksessä jossa hän on itse omistajana.

Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittämisen. Osuuskuntamuotoisen yrityksen perustaminen on yksi tapa kokeilla yrittäjyyttä suhteellisen riskittömästi. Jos osuuskunnassa on vähintään seitsemän (7) jäsentä, yksittäistä jäsentä ei työttömyysturvalaissa pidetä yrittäjänä. Osuuskunnan jäsenellä säilyy tällöin oikeus palkansaajan työttömyysturvaan ja hän voi saada osuuskunnasta saamansa tulon lisäksi soviteltua työttömyyspäivärahaa, mikäli hän työllistyy osuuskunnassa ainoastaan sivutoimisesti.

Osuuskunnan jäsen ei myöskään ole yrittäjäeläkkeen piirissä, jolloin hänelle ei tule kuukausittaista kiinteää yrittäjäeläkemaksua, vaan osuuskunta maksaa jäsenen palkasta työntekijän eläkemaksun, jonka suuruus vaihtelee sen mukaan, minkä verran jäsen kulloinkin saa palkkaa osuuskunnalta.