Muut ulkoiset ympäristötekijät

JULKISEN VALLAN TOIMENPITEET

Julkinen valta, kuten valtio, kunnat ja Euroopan unioni vaikuttavat, toimenpiteillään yritysten toimintaan. Lait ja säädökset heikentävät tai parantavat yritysten toimintamahdollisuuksia. Veropolitiikka, energiapolitiikka, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristönsuojelu vaikuttavat yritysten toimintaan ja mahdollisuuksiin.

Yritys maksaa veroa tuloksestaan ja perii arvonlisäveroa asiakkailtaan. Yritys myös maksaa työntekijöidensä ennakonpidätykset ja muita veroluonteisia maksuja. Verotuksessa tapahtuvat muutokset voivat muuttaa yrityksen toimintaedellytyksiä.

Valtio pyrkii edistämään yritystoiminnan kehittymistä yritystukien avulla. Jos esimerkiksi yritys investoi koneisiin tai rakennuksiin tai palkkaa työvoimaa, se voi saada tietyin edellytyksin yhteiskunnan tukea näistä toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi yhteiskunta voi tukea yrityksen henkilöstön koulutusta ja yritykset voivat saada erilaisia julkisin varoin kustannettuja koulutus ja asiantuntija palveluita

Pääsääntöisesti Suomessa vallitsee elinkeinovapaus, jolloin kuka tahansa voi ryhtyä harjoittamaan yritystoimintaa. Poikkeuksena tästä on toiminnan luvanvaraisuus, jolloin valtio voi yleisen edun vuoksi määrätä joidenkin alojen yritystoiminnan luvanvaraiseksi. Toiminnan luvanvaraisuus rajoittaa kilpailua, koska uusien yrittäjien tulo alalle ei ole vapaata. Toisaalta jokin aiemmin luvanvaraisena ollut ala voidaan vapauttaa luvanvaraisuudesta.

Kaavoitus ohjaa rakentamista ja vaikuttaa siten asiakkaiden ja yritysten sijoittumiseen ja liikkumiseen kunnan alueella. Samoin liikenneväylien rakentaminen tai muuttaminen vaikuttaa asiakasvirtojen kulkuun. Myös pysäköintipaikkojen saatavuudella ja pysäköintiajalla on merkitystä. Jos esimerkiksi kunta päättää muuttaa pysäköintipaikkojen määrää tai tekee aiemmin ilmaiset pysäköintipaikat maksullisiksi, on tällä vaikutusta alueella toimivien yritysten toimintaan

TEKNIIKAN KEHITYS

Tekniikan kehittymien voi antaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, mutta toisaalta se saattaa myös tuhota kokonaisia toimialoja. Erityisesti tietotekniikan nopea kehitys on vaikuttanut merkittävästi moneen alaan. 

Tekniikan kehitys ei aina välttämättä vaikuta varsinaisesti tuotteen valmistamiseen, mutta se voi tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksen muiden toimintojen kuten; markkinoinnin, ostotoiminnan, asiakaspalvelun jne. kehittämiseen. Tietotekniikan kehitys on avannut myös uusia mahdollisuuksia sähköisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi tekniikan kehitys voi vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen esimerkiksi lisääntyvän verkko-ostamisen yms. muodossa. Yritys voi saavuttaa kilpailuetua ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ennen kilpailijoitaan, mutta toisaalta päinvastaisessa tapauksessa se voi menettää edun kilpailijoilleen.

VÄESTÖTEKIJÄT

Väestötekijöillä tarkoitetaan yrityksen toimialueen väestössä tapahtuvia muutoksia. Nämä muutokset voivat liittyä väestön määrään tai väestön rakenteeseen. Jos väkimäärä yrityksen toimialueella lisääntyy tai vähenee, on tällä vaikutusta alueen kysyntään. Eräs alueen väkimäärään vaikuttava tekijä on muuttoliike alueelle tai sieltä pois.

Väestörakenteen muutokset voivat liittyä väestön ikärakenteeseen, tulotasoon, talouksien kokoon, elämäntyyliin jne. Väestön ikääntyminen on lähivuosikymmenien suuntaus, joka tulee vaikuttamaan siihen, millaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Jos esimerkiksi työttömyys alueella lisääntyy, on tällä vaikutuksensa alueen väestön ostokykyyn ja ostokäyttäytymiseen. Samassa taloudessa asuvien määrä on yleisesti pienentynyt ja yksin asuvien osuus väestöstä on kasvanut, jolla myös on vaikutuksensa ostokäyttäytymiseen.

VALLITSEVAT ARVOT 

Arvot ovat niitä asioita, joita ihmiset pitävät tärkeinä. Ihmisten arvot ohjaavat heidän valintojaan ostajina. Esimerkiksi ekologisuus, eettisyys ja turvallisuus saattavat ohjata ostajia valitsemaan tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa tai tuotteita joissa tuotteen turvallisuus menee sen muiden ominaisuuksien edelle.

Eräs ajankohtainen ilmiö on yksilöllisyyden korostuminen. Tämä ilmenee ostajien haluna saada yksilöllisiä juuri heidän mieltymystensä mukaisia tuotteita. Yrityksille tämä puolestaan merkitsee haastetta ottaa huomioon ostajien yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Tämän saattaa edellyttää esimerkiksi aikaisempaa suurempaa tuotteiden valikoimaa. Yritysten on otettava huomioon, millaiset arvot ja asenteet kulloinkin ovat vallalla ja mihin suuntaan ne ovat muuttumassa

KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖ

Maailman tapahtumat voivat vaikuttaa kansainvälisten yritysten lisäksi myös paikallisiin yrityksiin. Esimerkiksi öljyn ja raaka-aineiden hintavaihteluilla saattaa olla merkittävä vaikutus niistä riippuvien yritysten toimintaan.