Yrityksen sidosryhmät

Yrityksen sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä ulkopuolisia tahoja, joiden kanssa yritys on tekemisissä tai joihin sen toiminta vaikuttaa tai jotka jollakin tavalla vaikuttavat yrityksen toimintaan.

TOIMITTAJAT JA ALIHANKKIJAT

Toimittajilta ja alihankkijoilta yritys ostaa tarvitsemiaan tuotantopanoksia, kuten raaka-aineita, tavaroita, koneita, energiaa ja palveluja. Myös rahoitusyrityksiä, kuten pankkeja yms. voidaan pitää eräänlaisina toimittajina. Toimittajiin liittyvät muutokset on otettava huomioon yrityksen toiminnassa. Nämä muutokset voivat liittyä esimerkiksi ostohintoihin, toimitusehtoihin tai toimittajakentässä tapahtuviin muutoksiin, kuten uusien toimittajien tuloon markkinoille tai vanhojen toimittajien poistumiseen.

Alihankintana yritykset voivat teettää muilla yrityksillä tuotteiden osia tai erilaisia osatoimintoja. Erilaiset yrityksen tukipalvelut, kuten kirjanpito ja mainonnan suunnittelu ostetaan usein alihankintana niihin erikoistuneilta yrityksiltä.

JAKELUTIEN VÄLIKÄDET

Jakelutien välikädet ovat niitä yrityksiä joiden kautta yrityksen tuotteet myydään ja toimitetaan lopullisille asiakkaille. Tällaisia ovat esimerkiksi tukku ja vähittäiskaupat sekä tuotteiden jakelua hoitavat kuljetusliikkeet yms. Välikäsinä voi toimia myös palveluyritykset, joille yritys on siirtänyt tuotteidensa markkinointia. Esimerkiksi rakennusliike on antanut valmistuvien asuntojen markkinoinnin kiinteistönvälitysliikkeen tehtäväksi.

Yrityksen on ratkaistava käyttääkö se edellä mainittuja välikäsiä vai myykö se itse tuotteensa suoraan lopullisille asiakkaille. Välikäsien käyttäminen voi joskus olla perusteltua siksi, että se vapauttaa yrityksen resursseja tuotteen valmistukseen, jossa se on vahvimmillaan. Ulkopuoliset voivat joskus toimia myös epävirallisina suosittelijoina, jotka tuovat yritykselle asiakkaita.

MUUT ULKOISET SIDOSRYHMÄT

Edellä mainittujen lisäksi yrityksillä on lukuisa joukko erilaisia muita sidosryhmiä, joiksi luetaan periaatteessa kaikki ne yrityksen ulkopuoliset tahot joiden kanssa yritys on tekemisissä tai jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tai joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Yritykselle on hyödyllistä tuntea sidosryhmänsä ja pyrkiä luoman hyvät suhteet niihin. Toimialasta, yrityksestä ja paikkakunnasta riippuen nämä sidosryhmät voivat olla hyvin erilaisia .