Yrityksen toimialan kehitys

Yritykset jaetaan niiden tuotteiden ja palveluiden perusteella toimialoihin. Kaikki saman alan yritykset muodostavat yhdessä toimialan. Toimialat luetellaan toimialaluokituksessa. Suomessa Tilastokeskus käyttää kansallista Toimialaluokitus 2008 -nimistä luokkajakoa, jonka lyhenne on TOL 2008.

Yrityksen liiketoimintaympäristön tutkiminen on luontevaa aloittaa yrityksen toimialan tarkastelusta. Ensin on luonnollisesti määriteltävä mille toimialalle yritys sijoittuu. Tämän jälkeen ryhdytään tutkimaan toimialaa ja arvioimaan sen tulevaa kehitystä

ALALLA TOIMIVAT YRITYKSET

Millaisia yrityksiä alalla toimii ja millaisia muutoksia alalla toimivien yritysten kannassa on tapahtunut ja millaisia muutoksia on tulossa.

Suomessa on hyvin monipuolinen leipomoala ja alalla toimivia yrityksiä on yli 900. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan maassamme on 825 leipomotoimipaikkaa. Suurin osa leipomoista on pieniä perheyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä.

Leipomoteollisuus on keskittynyttä. Alan suurimmat yritykset, Fazer Leipomot Oy ja Vaasan Oy hallitsevat 60 % markkinoista. Ne valmistavat muutamassa kymmenessä toimipaikassaan suurimman osan maamme leipomotuotteista. Lähivuosina keskittyminen jatkuu niin tuotetarjonnan kuin toimipaikkojenkin suhteen.

Keskisuuret yritykset toimivat alueellisesti ja paikallisesti, mutta niiden tuotteita on myös valtakunnallisesti saatavilla. Noin 10-20 keskisuureella yrityksellä on markkinoista 20 % osuus. Keskisuuret leipomot ovat perustaneet yhteisiä markkinointiyhtiöitä, joiden tehtävänä on hallita yhteisiä tuotemerkkejä sekä valmistaa tuotteita lähellä asiakasta. Tällaisia leipomoketjuja ovat mm. Hyvä Konditoria 18 yritystä, Alueelliset Ykkösleipurit 5 kpl, Paakarit 5 kpl ja Perheleipurit 5 kpl. Leipomotuotteita tuodaan myös vähäisessä määrin ulkomailta.

Leipomoalalla yrityskenttä on jatkuvassa muutoksessa; osa yrityksistä lopettaa mutta uusiakin aloittaa. Viime vuosina lopettaneita ja konkurssiin menneitä yrityksiä on ollut enemmän kuin aloittaneita.

TOIMIALAN MENESTYSTEKIJÄT

Toimialan menestystekijät ovat niitä yleisiä tekijöitä, jotka eniten vaikuttavat alan yritysten menestymiseen. Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa kohdistamaan huomion alalla menestymisen kannalta tärkeisiin asioihin.

Verkostoituminen on eräs leipomoalalla toimivien yritysten menestystekijöistä. Esimerkiksi Perheleipureiden ketju on päässyt yhteisellä tuotemerkillään entistä paremmin kauppojen valikoimiin Etelä-Suomessa. Käytännön keinoina ovat jakelukeskuksen perustaminen Etelä Suomeen ja osittain yhteinen markkinointi, joka hoitaa yhteydet keskusliikkeisiin. Alueelliset Ykkösleipurit puolestaan tekevät keskenään hankintayhteistyötä.

Pienleipomoiden menestystekijänä on erikoistuminen paikallisiin markkinoihin joko valmistamalla laajaa valikoimaa eri tuotteita tai erikoistumalla tiettyyn tuoteryhmään. Pienleipomoiden voidaan sanoa pärjäävän paikallisuudella ja erikoistumisella. Omistajien osaamisen ja työpanoksen merkitys on suuri leipomoalalla.

Suomalaisen leipomoalan menestystekijöitä ovat lisäksi hyvä ammattitaito, raaka-aineiden korkea laatu ja toimitusketjun toimivuus. Ennakointi ja nopea reagointi erilaisiin, sirpaloituvan kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin varmistaa menestymistä. Asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus ja nopeus ovat keskeisiä leipomoiden menestystekijöitä.

TOIMIALAN ONGELMAT JA HAASTEET

Alan ongelmat ja haasteet ovat yhteisiä kaikille alan yrityksille. Näiden tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä alan yritystoiminnan suunnittelussa.

Leipomoalan keskeisenä ongelmana on ylikapasiteetista aiheutuva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Lisääntyvä tuonti, jakelukanavien keskittyminen ja muuttuvat kulutustottumukset aiheuttavat haasteita leipomoille. Kotimarkkinoilla ei ole näköpiirissä sellaisia muutoksia, jotka voisivat lisätä kulutusta tulevaisuudessa. Samanaikaisesti monet tuotannontekijät ovat kallistuneet. Leipomoala kärsii heikosta kannattavuudesta. Leipomoteollisuudessa ovat korkeat logistiikka ja työvoimakustannukset. Ne vaikuttavat erityisesti käsityövaltaisiin pienleipomoihin.

Yhteistyö yritysten kesken on vaatimatonta erityisesti pienleipomoissa. Tähän vaikuttaa osaltaan yrityskentän hajanaisuus. Kaupan keskittyminen ja ketjuuntuminen ovat vahvistaneet kaupan neuvotteluasemaa. Pienten valmistajien on ilman tehokasta markkinointiyhteistyötä entistä vaikeampi päästä paikallisten kauppojen valikoimiin. Pienleipomoiden menestyminen kiristyvässä kilpailutilanteessa edellyttää yhteistyön lisäämistä tai erilaisten markkinointikanavien, kuten omien kahvilamyymälöiden perustamista tai ryhtymistä alihankkijaksi.

Tuotteiden lyhyestä myyntiajasta johtuen hävikit ovat suuret tuoreissa leipomotuotteissa. Toimitusketjun ja erilaisten yhteistyöverkostojen kehittäminen sekä hallinta ovat vielä vajavaista. Asiakkaiden yksilöllisten vaatimusten kasvu edellyttää entistä parempia taitoja hallita tavaravirtoja.

Alan haasteena on ennakoida kuluttajien tarpeita ja käyttäytymistä. Näihin tarpeisiin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset, kuten ostovoiman kasvu ja ikärakenne. Lisäksi haasteena on ymmärtää kuluttajan vaihtuvia ostokriteereitä sekä halukkuutta ja kykyä omaksua uutta tietoa.

TOIMIALAN KEHITTÄMISTARPEET

Kehittämistarpeet ovat niitä asioita joihin alan yritysten olisi panostettava, jotta ne voisivat menestyä tulevaisuudessa. Oman alan kehittämistarpeiden tunnistaminen auttaa tulevan liiketoiminnan suunnittelussa.

Leipomoyritysten yhteistyössä on kehittämismahdollisuuksia. Kustannuksia säästäviä yritysten yhteistyömuotoja on mm. hankintatoimessa, logistiikassa ja markkinoinnissa.

Ruoka ja sen merkitys ihmisen terveydessä ja hyvinvoinnissa on ajankohtainen trendi. Alan pieni keskimääräinen yrityskoko ja heikohko kannattavuus ovat usein esteitä tuotekehitystoiminnalle. Uusien tuoteryhmien, kuten terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehitystyöhön olisi panostettava. Tämä edellyttää alan yrityksiltä tuotekehityspanostusten lisäämistä.

Turvallisuusriskit lisääntyvät tulevaisuudessa ja niiden eliminoiminen edellyttää alan yrityksiltä enenevässä määrin laatu ja ympäristöjärjestelmien mukaista toimintaa. Erikoistuminen, lähiruoka, lisäaineettomuus, gluteenittomuus tai luomutuotanto on asioita, joihin keskittyminen voi mahdollistaa pienen leipomoyrityksen menestymisen tulevaisuudessa.