Yrityksen toimialan kehitys

Kaikki samalla alalla toimivat yritykset muodostavat yhdessä toimialan. Yrityksen liiketoiminnan sisältö määrittää sen mille toimialalle yritys kuuluu. Samalla yrityksellä voi olla yksi tai useampi toimiala. 

Yrityksen toimialan tarkastelu on luonteva aloituskohta yrityksen liiketoimintaympäristön tutkimiselle. Toimialan tunteminen auttaa ymmärtämään, millaisia yrityksiä alalla toimii, millaisia muutoksia alalla on tapahtunut ja millaisia muutoksia on tulossa. Lisäksi toimialan tunteminen auttaa tunnistamaan toimialan menestystekijät, jotka ovat niitä yleisiä tekijöitä, jotka eniten vaikuttavat alan yritysten menestymiseen. Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa kohdistamaan huomion alalla menestymisen kannalta tärkeisiin asioihin. 

Toimialan määrittely on tärkeää myös yrityksen perustamisvaiheessa, sillä toimiala ilmoitetaan sekä kaupparekisteriin että Verohallintoon. Toimialan tarkka määrittely voi helpottaa yrityksen nimen rekisteröintiä. Suomessa toimialat luokitellaan Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008 luokituksessa, jonka lyhenne on TOL 2008.

ALALLA TOIMIVAT YRITYKSET

Toimialan tarkastelu aloitetaan tutkimalla alalla toimivia yrityksiä. Tässä yhteydessä pyritään selvittämään esimerkiksi se, paljonko alalla on yrityksiä, millaisia ne ovat, mitkä ovat alan johtavia yrityksiä jne.

Suomessa on hyvin monipuolinen leipomoala ja alalla toimivia yrityksiä on yli 900. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan maassamme on 825 leipomotoimipaikkaa. Suurin osa leipomoista on pieniä perheyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä.

Leipomoteollisuus on keskittynyttä. Alan suurimmat yritykset, Fazer Leipomot Oy ja Vaasan Oy hallitsevat 60 % markkinoista. Ne valmistavat muutamassa kymmenessä toimipaikassaan suurimman osan maamme leipomotuotteista.

Keskisuuret yritykset toimivat alueellisesti ja paikallisesti, mutta niiden tuotteita on myös valtakunnallisesti saatavilla. Noin 10-20 keskisuureella yrityksellä on markkinoista 20 % osuus. Keskisuuret leipomot ovat perustaneet yhteisiä markkinointiyhtiöitä, joiden tehtävänä on hallita yhteisiä tuotemerkkejä sekä valmis-taa tuotteita lähellä asiakasta. Tällaisia leipomoketjuja ovat mm. Hyvä Konditoria 18 yritystä, Alueelliset Ykkösleipurit 5 kpl, Paakarit 5 kpl ja Perheleipurit 5 kpl. Leipomotuotteita tuodaan myös vähäisessä määrin ulkomailta.

ALAN MUUTOS

Alan muutosten osalta tarkastellaan sitä, millaisia muutoksia toimialalla on tapahtunut ja millainen on ollut niiden vaikutus. Esimerkiksi onko alalla tapahtunut keskittymistä tai ketjuuntumista tai onko ulkomaisia kilpailijoita tullut markkinoille. Lisäksi selvitetään, onko yritysten lukumäärässä tapahtunut muutoksia. 

Leipomoalalla yrityskenttä on jatkuvassa muutoksessa; osa yrityksistä lopettaa mutta uusiakin aloittaa. Viime vuosina aloittaneita yrityksiä on ollut lopettaneita enemmän. 

ALAN TULEVAISUUS

Tulevaisuuden osalta ennakoidaan sitä, mihin suuntaan ala on kehittymässä ja millaisia muutoksia toimialalle on odotettavissa. Onko ala kasvava vai taantuva ja onko sille odotettavissa rakenteellisia muutoksia.

Leipomoalan yritysten lukumäärä ja monimuotoisuus ovat kasvussa, mutta samalla kilpailu alalla kiristyy. Tuonti sekä myymäläleipomopisteiden määrä lisääntyvät. Kuluttajien mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja terveelli-set leipomotuotteet voivat tarjota uusia ja mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuudessa leipomoala saattaa kohdata haasteita ammattitaitoisen työvoiman puutteen vuoksi.