Arvonlisävero

ARVONLISÄVERO ON LOPPUASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TARKOITETTU VERO

Arvonlisävero on kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu välillinen kulutusvero. Ostaessaan arvonlisäverollisen tavaran tai palvelun, kuluttaja maksaa myyjäyritykselle tuotteen verottoman hinnan lisäksi arvonlisäveron osuuden. Myyjäyritys puolestaan tilittää arvonlisäveron edelleen valtiolle. Esimerkiksi kuluttajan ostaessa 500 euroa maksavan tuotteen, myyjäyrityksen saama osuus tuotteen hinnasta on 403,23 ja arvonlisäveron osuus (24 %) 96,77 euroa.

Myös yritysten ostamien tavaroiden ja palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa. Koska arvonlisävero on tuotteen loppukäyttäjän eli kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu vero, yritykset saavat vähentää ostoihinsa sisältyneen arvonlisäveron myynnistä tilitettävästä arvonlisäverosta. Näin vältetään se, että arvonlisävero ei kertaannu tuotteen siirtyessä myyntiketjussa eteenpäin yritykseltä toiselle. 

Joskus tilanne saattaa olla jopa sellainen, että yritykselle ei kerry tilitettävää arvonlisäveroa lainkaan, koska myynnistä suoritettava arvonlisävero kertyy kokonaan yrityksen omiin ostoihin sisältyneistä arvonlisäveroista. 

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yritystoimintaa aloitettaessa, jolloin yrityksellä on alkuhankinnoista johtuen paljon verollisia ostoja ja verollinen myynti on vielä vähäistä. Myös pidempään toimineella yrityksellä voi johonkin verokauteen kohdistua poikkeuksellisen paljon vähennyskelpoisia ostoja esimerkiksi kalustoinvestoinneista yms. johtuen. Joskus taas tilitettävää arvonlisäveroa ei kerry sen vuoksi, että myyntiin sovelletaan alennettua arvonlisäveroprosenttia, mutta ostoihin sisältyy normaalin arvonlisäveroprosentin suuruinen vero, jolloin myynnistä suoritettavaksi tuleva vero voi kertyä kokonaan ostojen arvonlisäveroista.

Kuluttajille myytäessä arvonlisäveron on sisällyttävä ilmoitettuun hintaan

Laki määrää, että  hinta on ilmoitettava kuluttaja-asiakkaalle arvonlisäverollisena. Esimerkiksi jos kuluttajalle remonttipalvelua tarjoava yritys ilmoittaa urakkahinnan asiakkaalle seuraavasti; 2 500 euroa + ALV, menettelee yritys virheellisesti. Oikea tapa olisi ilmoittaa urakkahinta verollisena 3 100 euroa.

Edellä mainittu vaatimus arvonlisäveron sisällyttämisestä ilmoitettuun hintaan ei koske yritysten välistä kaupankäyntiä. Tästä syystä yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä on hyvin tyypillistä, että hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tämä johtuu siitä, että yritykset saavat yleensä vähentää ostoihin sisältyneen arvonlisäveron myynnistä tilitettävästä arvonlisäverosta, jolloin ostoihin sisältynyt arvonlisävero ei jää ostajayrityksen rasitukseksi.

Arvonlisäveroprosentit

Verokanta 24 %

Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, jota sovelletaan useimpien tavaroiden ja palveluiden kohdalla. 

Verokanta 14 %

Alennettu 14 % verokantaa koskee elintarvikkeita, ravintola- ja ateriapalveluita sekä eläinten rehuja. 

Verokanta 10 %

Alennettu 10 % verokanta koskee kirjoja, lehtiä, lääkkeitä, liikuntapalveluja, elokuvalippuja, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksuja, henkilökuljetuksia ja majoituspalveluja. 

Verokanta 0 %

Nollaverokannan alaista, eli palautukseen oikeuttavaa myyntiä on ulkomaille suuntautuva myynti.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolinen myynti

Kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty tiettyjä toimialoja. Tällöin myynnistä ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa, mutta myöskään ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää, mikä erotta arvonlisäveron ulkopuolisen toiminnan edellä mainitusta nollaverokannan alaisesta toiminnasta.

Arvonlisäveron ulkopuolella olevat toimialat

Myynnistä suoritettava vero

Arvonlisäveroa maksetaan tavaroiden ja palveluiden myynnin perusteella. Myynnin ei tarvitse tuottaa voittoa, sillä myös tappiollisesta tai omakustannushintaan tapahtuvasta myynnistä on maksettava arvonlisäveroa. 

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on keskeinen osa arvonlisäverojärjestelmää. Sen avulla estetään veron kertaantuminen tuotteiden hintoihin tuotteen siirtyessä myyntiketjussa yritykseltä toiselle. Tällöin loppukäyttäjänä olevan kuluttajan maksamaan hintaan sisältyy arvonlisäveroa kyseiseen tuotteeseen sovellettavan arvonlisäveroprosentin verran. 

Ostovähennysoikeuden edellytyksenä on, että ostaja saa hankkimastaan tavarasta tai palvelusta laskun, joka sisältää arvonlisäverolaissa edellytetyt tiedot.

Vähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että myyjä tilittää verottajalle verokauden myynnistä määräytyvän veron ja saman verokauden ostoihin sisältyneen arvonlisäveron erotuksen. 

Ostovähennysoikeuden edellytyksenä on, että ostajayritys saa hankkimastaan tavarasta tai palvelusta laskun, joka täyttää arvonlisäverolain vaatimukset ja josta ilmenee ostoon sisältyneen arvonlisäveron määrä.

Ennen arvonlisäverovelvollisuuden alkamista tehtyihin verollisiin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron saa vähentää sitten kun yrityksen arvonlisäverovelvollisuus alkaa. Edellytyksenä on arvonlisäverolain vaatimukset täyttävien ostotositteiden olemassaolo. Aloittavalla yrityksellä on yleensä alussa paljon verollisia hankintoja ja vähän verollista myyntiä, jolloin alkuvaiheen ostoihin sisältyvän arvonlisäveron määrä on usein suurempi kuin myynnistä suoritettavan arvonlisäveron määrä. Tällöin yritys saa ensimmäiseltä arvonlisäkaudelta arvonlisäveron palautusta.

Vähennysoikeuden poikkeukset

Edustustarkoitukseen käytettävistä tavaroista ja palveluista ei saa tehdä arvonlisäverovähennystä. 

Henkilöautojen hankintaan, leasingmaksuihin sekä polttoaineisiin ja muihin käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia, ellei autoa käytetä ainoastaan arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa tai ellei sitä ole hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi, ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen.

Arvonlisäveron osuuden laskeminen

Arvonlisäveron määrä lasketaan tavaran tai palvelun verottomasta kokonaishinnasta, johon sisällytetään kaikki hinnanlisät, jotka myyjä veloittaa ostajalta, kuten esimerkiksi laskutuslisät, kuljetus ja postikulut. 

Esimerkkejä

Arvonlisäveron määrä = sovellettava ALV% * veroton hinta

Esimerkiksi jos tuotteen arvonlisävero on 24% ja veroton hinta on 500€ lasketaan arvonlisävero 24%*500€ =120€

Tuotteen verollinen hinta saadaan lisäämällä arvonlisäveron osuus verottomaan hintaan 120€+500€ =620 €

Jos tuotteen verollinen hinta on tiedossa ja siitä on selvitettävä veron osuus, lasketaan se kaavalla

Esimerkiksi jos tuotteen verollinen hinta on 148,80 € ja arvonlisävero 24 %, arvonlisäveron osuus lasketaan seuraavasti

Tuotteen verollisesta hinnasta voidaan laskea veroton hinta seuraavalla kaavalla

Esimerkiksi jos tuotteen verollinen hinta on 148,80 € ja arvonlisävero 24 %, veroton hinta lasketaan seuraavasti

Kun tuotteen verollinen ja veroton hinta ovat tiedossa, voidaan arvonlisäveron määrä laskea niiden erotuksena

   verollinen hinta        148,80 €

- veroton hinta           120,00 €

= arvonlisäveron osuus   28,80 €


Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan yrityksen oma-aloitteisten verojen verokausilta. Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan OmaVerossa. Ilmoitusta varten on laskettava myynnistä suoritettava arvonlisäveron määrä veroprosenteittain. 

Lisäksi on laskettava verokauden ostoihin sisältynyt vähennettävän arvonlisäveron määrä. Oma vero laskee automaattisesti ilmoitetun myynnin arvonlisäveron sekä ostoihin sisältyneen vähennettävän arvonlisäveron perusteella maksettavan arvonlisäveron määrän. Arvonlisäveron voi maksaa suoraan Oma-Verossa

Ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuukauden 12. päivä.  

Arvonlisäveron alarajan huojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennuksen voivat saada sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen määrä on laskettava itse. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennuksena takaisin koko tilikaudelta tilitetyn arvonlisäveron, jolloin alarajahuojennusta ei tarvitse erikseen laskea. Jos yrityksen liikevaihto on

15 000–30 000 euron välillä alarajahuojennuksen määrä pienenee asteittain liikevaihdon kasvaessa. Alarajahuojennuksen määrän voi laskea Verohallinnon verkkosivulla olevalla laskurilla.