Yrittäjyys

MITÄ YRITTÄJYYS ON ?

Yrittäjyys on ihmisessä olevaa halua ja tahtoa yrittäjämäiseen toimintaan. Yrittäjyyteen kuuluu uuden luominen, vastuun ottaminen, asioiden eteenpäin vieminen ja tulosten aikaansaaminen. Yrittäjyys on ihmisen sisäinen mielentila ja ominaisuus. Yksilöissä oleva yrittäjyyden aste vaihtelee. Lisäksi on olemassa selviä eroja yrittäjyyshalukkuudessa eri maiden ja saman maan eri osien välillä.

Yrittäjyyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yksilöihin pyritään vaikuttamaan niin, että heissä oleva yrittäjyyshalukkuus lisääntyisi. Keinoina on muun muassa asenteiden muokkaaminen sekä yrittäjyyteen liittyvän tiedon lisääminen esimerkiksi koulutuksen avulla.

ULKOINEN JA SISÄINEN YRITTÄJYYS

Ulkoinnen yrittäjyys

Yrittäjyyteen liittyen käytetään erikseen käsitteitä ulkoinen yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys. Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, mitä yrittäjyys useimmille ensimmäiseksi tuo mieleen eli toimintaa itsenäisenä omistavana yrittäjänä. Sisäisellä yrittäjyydellä puolestaan tarkoitetaan yrittäjämäistä toimintaa työsuhteessa.

Ulkoinen yrittäjyys on yksilön halukkuutta itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen. Tämä voi ilmentyä uuden yrityksen perustamisena tai siirtymisenä yrittäjäksi olemassa olevaan yritykseen esimerkiksi yrityksen omistajanvaihdoksen kautta. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyy vahvasti vastuun ja riskin ottaminen. Yrittäjyys on yhteiskunnan talouden ja hyvinvoinnin kehittymisen perusta. Ilman riittävää yrittämisintoa uusia yrityksiä ei synny eivätkä olemassa olevat yritykset kasva.

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on yrittäjämäistä toimintaa työntekijänä toisen palveluksessa. Sisäisessä yrittäjyydessä on kyse suhtautumistavasta työn tekemiseen. Sisäinen yrittäjä suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin, jos työpaikkana olisi hänen oma yrityksensä. Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu usein vapaus päättää itsenäisesti työn tekemisestä sekä toisaalta myös vastuu työn tuloksista. Sisäinen yrittäjyys ei ole yksilön ominaisuus, joka joillakin on ja toisilla ei ole, vaan se on enemmänkin asenne, johon yritys itse pystyy vaikuttamaan omalla johtamisellaan.

Työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa, sisäisen yrittäjyyden avulla pyritään tekemään yrityksestä entistä kilpailukykyisempi. Sisäinen yrittäjyys tai sen puute näkyy yrityksen lopullisessa tuloksessa menestyksenä tai menestymättömyytenä. Yritys menestyy, jos siinä työskentelevien yksilöiden suoritukset onnistuvat. Sisäisenä yrittäjänä toimiva työntekijä ymmärtää, että työnantajayrityksen menestys on myös hänen oma etunsa.

Sisäinen yrittäjyys työelämässä voi toisaalta olla työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä kohottava tekijä, mutta toisaalta jotkut työntekijät voivat kokea sen myös tuovan paineita ja lisäävän työn kuormittavuutta. Toisaalta sisäisen yrittäjyyden vaatimus työelämässä voi olla eräs tekijä, joka ohjaa ihmisiä ryhtymään kokonaan itsenäisiksi ulkoisiksi yrittäjiksi.

YRITTÄJYYS SUOMESSA

Yli 90 % Suomessa toimivista yrityksistä on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Koska Suomi on pieni ja syrjäinen maa, jonka kotimarkkinat ovat pienet, ei Suomi tarjoa kovin edullista sijaintipaikkaa suurille yrityksille. Siksi Suomessa tarvitaan enemmän pienempiä yrityksiä. Lisäksi monet nykyiset yrittäjät ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle.

Tosiasia on, että Suomessa on maan kokoon, sijaintiin ja elinkeinorakenteeseen nähden liian vähän yrittäjiä ja siksi yrittäjyyden lisääminen on tärkeä kansallinen tavoite maamme hyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi talouden globalisaatio ja massatuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin lisää pienempien erikoistuneiden yritysten ja niitä luovien yrittäjien tarvetta entisestään

YRITTÄJYYDEN MUODOT

Uusi liikeidea

Usein yritys perustetaan kokonaan uuden liikeidean varaan. Uusi liikeidea voi perustua tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin kehittämiseen. Uuden liikeidean varassa yrittäjäksi ryhtyminen on haastavaa ja sisältää eniten riskejä, koska ideaa ei vielä ole testattu käytännössä. Tästä johtuen hinnoittelu ja erilaisten laskelmien ja ennusteiden tekeminen voivat olla vaikeita. Myös uuden yrityksen ja tuotteen tunnetuksi tekeminen vaatii yleensä alkuvaiheessa suuria panostuksia markkinointiin. Toisaalta uusi ja omaperäinen liikeidea voi tarjota yrittäjälle hyvät mahdollisuudet oman luovuutensa toteuttamiseen ja onnistuessaan yrityksestä voi tulla menestys.

Valmis liikeidea

Yrittäjäksi aikova voi havaita jonkun jo olemassa olevan hyvän liikeidean, jolla näyttäisi olevan markkinoilla enemmän kysyntää mihin tämänhetkinen tarjonta pystyy vastaamaan. Liikeidea voi olla olemassa muualla, mutta sitä ei toteuteta yrittäjän valitsemalla markkina-alueella tai kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Monet ideat tulevat Suomeen myös ulkomailta. Usein olemassa olevaa liikeideaa pyritään toteuttamaan hieman muunneltuna jollakin uudella tavalla.

Toimivan yrityksen ostaminen

Yrittäjäksi voidaan lähteä myös ostamalla valmis olemassa oleva yritys. Lähivuosina monet nykyiset yrittäjät ovat jäämässä eläkkeelle, jolloin heidän yrityksensä tarvitsevat jatkajaa. Yrityskauppa voi tarjota yrittäjäksi aikovalle hyvän mahdollisuuden päästä mukaan valmiiseen ja jo markkinoilla testattuun yritystoimintaan. Jo pitkään toimineella yrityksellä on valmis asiakaskunta, toimivat yhteistyösuhteet ja hallinto. Jos nykyinen yrittäjä on esimerkiksi ikääntymisen tai terveyden heikkenemisen vuoksi siirtymässä syrjään, voi tällaiseen yritykseen osakkaaksi meno ja vähitellen siirtyminen pääomistajaksi olla luonteva tapa käynnistää oma yritystoiminta.

Toimivan yrityksen ostamiseen sisältyy omat riskinsä, mutta yleensä se tarjoaa helpomman alun uudelle yrittäjälle, koska asiakkaat ja liikevaihto ovat jo olemassa. Riskit yrityskaupassa liittyvät tavallisesti ostettavan yrityksen kirjanpidon luotettavuuteen ja omistajanvaihdoksesta johtuviin muutoksiin. Ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää apuna arvioitaessa yrityskaupan luotettavuutta. Näitä asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja vastaavat. Yrityskaupan yhteydessä on yleensä myös tapana laatia sopimus, jossa myyjä lupaa olla aloittamatta uutta saman alan yritystoimintaa tietyn ajan sisällä yrityskaupasta.

Franchising yrittäjyys (ketju yrittäjyys)

Jos haluaa ryhtyä yrittäjäksi mutta ei ole liikeideaa, voi franchising olla hyvä vaihtoehto. Tällöin yrittäjä liittyy mukaan olemassa olevaan yritysketjuun, jossa ketju tarjoaa korvausta vastaan valmiin testatun liiketoimintakonseptin. Franchising on kahden itsenäisen yrityksen väliseen sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä. Siinä franchising- antaja luovuttaa franchising ottajalle oikeuden käyttää maksua vastaan kehittämäänsä liikeideaa toimintaohjeidensa mukaisesti.

Tunnettuja frahnchising-ketjuja ovat muun muassa Kotipizza, R-kioski, Subway jne. Lisätietoa franchising yrittäjyydestä ja franchising ketjuista löytyy Suomen Franchising-yhdistyksen verkkosivuilta.

Osakkuus

Eräs mahdollisuus yritystoimintaan on osakkuus yrityksessä, jolloin yritystoimintaan liittyvää riskiä ja vastuuta jaetaan muiden yrittäjien kanssa. Yleisimmin osakkuus syntyy, kun useampi yrittäjäksi aikova perustaa yrityksen yhdessä ja kaikki kantavat yhdessä vastuuta yrityksen menestymisestä. Osakkuus voi tulla kyseeseen esimerkiksi perheyrityksissä, joissa osakkuuksia jaetaan perheenjäsenten kesken. Samoin osakkuus voi tulla kyseeseen pienessä yrityksessä, jossa henkilöt yhdistävät voimavaransa ja osaamisensa yhteiseen yritykseen ja kantavat myös yhdessä yritystoimintaan liittyvän vastuun ja riskit.

Sivutoiminen yrittäjyys

Pienimuotoista yritystoimintaa voidaan harjoittaa myös sivutoimisesti päätyön, osa-aikatyön tai opiskelun rinnalla. Sivutoiminen yrittäjyys ei periaatteessa muuten eroa päätoimisesta yrittäjyydestä kuin, että siinä yrityksen kulut ja laskutustarve ovat pienemmät. Tällöin luonnollisesti myös riskit ovat pienemmät. Sivutoiminen yrittäjyys alentaa päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ja riskiä. Kokemuksen pohjalta pystyy paremmin laskemaan ja arvioimaan miten liiketoiminta tulee sujumaan.