Yritystoiminnan perusteet

MITÄ YRITYSTOIMINTA ON ?

Yritystoiminta on jatkuvaa voitonhankkimistarkoituksessa tapahtuvaa tavaroiden tai palveluiden tuottamista ja myymistä asiakkaille. Yritystoiminnan harjoittajaa kutsutaan yrittäjäksi, joka sijoittaa yritykseensä liikeidean, työpanoksensa ja pääomaa ja odottaa ansaitsevansa toiminnallaan voittoa.

Vaikka yritykset eroavat kooltaan, tuotteiltaan ja toiminnaltaan toisistaan, on niiden perus-toimintaperiaate kuitenkin samanlainen. Yritykset hankkivat niiden omistajilta ja rahoittajilta, kuten pankeilta pääomaa jolla ne hankkivat yrityksen toiminnassa tarvittavia raaka-aineita, toimitiloja, koneita ja työvoimaa. Niiden avulla yritykset tuottavat tuotteita, jotka voivat olla tavaroita tai palveluja. Nämä tuotteet yritykset myyvät asiakkailleen, joita voivat olla yksityiset kuluttajat tai toiset yritykset ja muut yhteisöt.

YRITYSTOIMINNAN PERUSTEKIJÄT

Tarpeet

Kaikilla ihmisillä on tarpeita, joita he pyrkivät tyydyttämään. Osa näistä tarpeista on tiedostettuja ja osa puolestaan tiedostamattomia. Tiedostamattomien tarpeiden herättämiseen tarvitaan yleensä ulkopuolinen ärsyke, kuten esimerkiksi on mainonta. Samoin kun yksilöllä on tarpeita, on niitä myös perheellä, yrityksellä, kunnalla tai valtiolla.

Kysyntä

Ihmisillä on yleensä enemmän tarpeita, kuin heillä on mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseen. Tarpeiden tyydyttämistä rajoittavat yleensä ajan ja rahan puute. Ei voi lähteä lomamatkalle vaikka haluaisikin, jos ei ole lomaa tai varaa matkaan.

Tarpeet muuttuvat kysynnäksi sitten kun ne, johtavat tarpeeseen hankittavan tuotteen ostamiseen. Tarve voi johtaa esimerkiksi lenkkimakkaran, ravintola-aterian  tai junamatkan ostamiseen.

Kilpailu

Tarpeiden synnyttämä kysyntä luo myyntimahdollisuuksia yrityksille, joka yleensä johtaa siihen, että useampi yritys pyrkii hyötymään olemassa olevasta kysynnästä tarjoamalla omia tuotteitaan samaan tarpeeseen. Tämä synnyttää kilpailua yritysten välille. Kilpailun merkitystä yritystoiminnassa voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta.  

Kuluttajan näkökulmasta kilpailu tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on mahdollisuus valita useamman eri yrityksen tarjoaman tuotevaihtoehdon välillä. Valintaan vaikuttaa yksilön arvostukset, jolloin kilpailu on kuluttajan näkökulmasta henkilökohtainen asia.

Yrityksen näkökulmasta kilpailu tarkoittaa sitä, asiakkaalla tulee olla jokin hyvä syy valita yrityksen tuote mieluummin kuin kilpailevan yrityksen tarjoama vaihtoehto.

Kilpailussa menestyvän yrityksen tuotteen tulee olla asiakkaan näkökulmasta houkuttelevampi, kuin kuin kilpailijan vaihtoehto. Tuote voi olla esimerkiksi ominaisuuksiltaan parempi tai hinnaltaan edullisempi tai se on helpommin asiakkaan saatavilla, kuin kilpailijan tuote.

Nykyään on harvinaista, että yrityksen tuote olisi kaikkien mahdollisten ostajien haluama. Siksi yritysten olisikin tarkkaan valittava oma asiakasryhmänsä ja pyrittävä tarjoamaan tuotteita, jotka parhaiten vastaavat juuri tämän valitun asiakaskohderyhmän tarpeisiin.

Yhteiskunnan näkökulmasta kilpailu on markkinatalouden tervehdyttävä voima, joka edistää kehitystä ja pakottaa yritykset jatkuvasti kehittämään parempia ja edullisempia tuotteita. 

Kilpailussa menestyvät yritykset pysyvät pystyssä, kun puolestaan kilpailukyvyttömät yritykset karsiutuvat pois markkinoilta. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen pitäsi jatkuvasti pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään kilpailukykyään

Voitto

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa, joka on syy sille, miksi yrityksiä ylipäänsä perustetaan.

1.  Voittoa tarvitaan omistajien riskinoton palkitsemiseen.

Yrityksen omistajat uhraavat yritykselle aikaansa ja sijoittavat yritykseen pääomaa, joka on alttiina riskille. Usein yrittäjät takaavat yrityksensä lainoja myös omalla henkilökohtaisella yrityksen ulkopuolisella omaisuudellaan. Siksi on luonnollista, että yrityksen omistajat myös haluavat korvauksen panostukselleen ja ottamalleen riskille.

2.  Voittoa tarvitaan investointeihin

Investointeja ovat kaikki suuremmat hankinnat ja panostukset, joilla yritys kasvattaa ja tehostaa tuotantoaan. Tyypillisiä investointeja ovat esimerkiksi yrityksen toimitilojen, koneiden ja kaluston hankinnat. Investointeja tarvitaan yrityksen pitämiseen kilpailukykyisenä.
 

3.  Voittoa tarvitaan kasvuun

Monet yritykset tavoittelevat kasvua. Kasvu vaatii yritykseltä investointeja, jotka vaativat yritykseltä kasvan määrän pääomaa. Pääomaa on yleensä mahdollista saada joko jättämällä kertyneitä voittovaroja yritykseen tai velkaantumalla. Voiton kautta tapahtuva yrityksen kasvattaminen mahdollistaa yrityksen rahoitusrakenteen pitämisen terveellä pohjalla.
 

4.  Voittoa tarvitaan pahojen päivien varalle

Yritystoiminta kohtaa välillä myös huonompia ajanjaksoja, jolloin yritys ei tuota voittoa. Tappiota tuottava yritys syö enemmän kuin tienaa. Tappiota tuottava yritys kuluttaa aikaisemmin kertyneitä voittovaroja tai velkaantuu. Suhdanteiden vaihtelut tai muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä luovat yritykselle tarpeita reservien kartuttamiseksi, jotta yritys ei huonojen aikojen koittaessa ajautuisi taloudellisiin vaikeuksiin. 

Riski

Yritystoimintaan liittyy olennaisena osana myös riski. Kun yrittäjä perustaa yrityksen, hän ei voi olla täysin varma yrityksensä menestymisestä. Yrityksellä on monenlaisia riskejä. 

 Yrityksissä toimitaan pitkällä tähtäimellä, jolloin ennakolta joudutaan päättämään asioista, jotka tapahtuvat vasta myöhemmin. Yritystoimintaan liittyvät tekijät saattavat muuttua tänä aikana niin, että päätökset eivät tuota toivottua tulosta. Yritykselle tuleva voitto jääkin pienemmäksi, kuin oli oletettu tai sitä ei kerry lainkaan.

Jatkuvuus

Yritystoiminnalta edellytetään jatkuvuutta. Yritystoiminnaksi ei siten katsota sellaista toimintaa, joka on kertaluonteista, vaikka se tuottaisikin voittoa ja sisältäisi riskin. Esimerkiksi Kertaluonteinen makkaran myyminen messuilla ei ole yritystoimintaa vaan tempaus. Voitto ja voiton tuottaminen on jatkuvuuden kannalta ehdoton edellytys.

YRITYSTOIMINNAN KEHITYS

Aluksi ihmiset elivät omavaraistaloudessa, jolloin kukin tuotti itse kaiken tarvitsemansa. Vähitellen kuitenkin huomattiin, että joku osaa tehdä jonkun asian paremmin kuin joku toinen, jolloin erikoistumin alkoi ja siirryttiin vaihdantatalouteen. Aluksi ihmiset vaihtoivat tavaroita toisiin, mutta vähitellen keksittiin erilaisia vaihdannan välineitä, kuten oravannahat ja myöhemmin raha. Näin alku yritystoiminnalle oli luotu. Alussa yritykset olivat lähinnä pieniä käsityöyrityksiä, mutta myöhemmin teollisuuden ja kaupan kehittyessä yritysten koko kasvoi.

Ensin kunkin maan yritykset kävivät kauppaa keskenään ja tuottivat kaikki kyseissä maassa tarvittavat tavarat ja palvelut. Myöhemmin erikoistuminen ulottui maiden tasolle, jotka ryhtyivät käymään keskenään ulkomaankauppaa. Nykyään yritystoiminta on muuttunut globaaliksi jolloin kauppaa käydään maasta ja maanosasta toiseen.

Suomen näkökulmasta talouden globalisaatio on tarkoittanut sitä, että täällä ei enää kannata tuottaa sellaisia tavaroita, jotka on edullisempaa valmistaa muualla maailmassa tehokkaammin. Siksi monien massatuotantoon soveltuvien tavaroiden valmistus on siirtynyt lähes kokonaan pois Suomesta. Pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa on pienen maan kyettävä erikoistumaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joissa se kykenee olemaan kilpailukykyinen.

Alkuvaiheessa yritystoiminta painottui enemmän perinteiseen alkutuotantoon, kuten maatalouteen ja tavaroiden valmistukseen ja kauppaan. Myöhemmin palveluiden osuus kasvoi ja nykyään palveluyritysten osuus varsinkin pienyritysten joukossa on merkittävä.

YRITYSTOIMINNAN MERKITYS

Yrittäjyyden edistäminen on Suomessa tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, koska yritystoiminnan avulla parannetaan työllisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Yritystoiminnalla on monta eri merkitystä riippuen siitä, mistä näkökulmasta yritystoimintaa kulloinkin tarkastellaan.


Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnalle

1.    Yritykset luovat työpaikkoja

Noin 70 % suomalaisista työskentelee yksityisen yritysten palveluksessa. Yritysten merkitys työllistäjänä tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Kehitys on seurausta siitä, että julkinen sektori karsii omia tehtäviään ja työllistää entistä vähemmän. Välillisesti myös julkisen sektorin työ on yritystoiminnan tulosta, koska julkiset palvelut rahoitetaan verovaroilla, joiden alkulähde on yksityisessä yritystoiminnassa.

2.  Yritykset mahdollistavat voimavarojen tehokkaan käytön

Tuottavuudella tarkoitetaan sitä kuinka paljon tavaroita ja palveluita saadaan aikaan suhteessa niiden tuottamiseen uhrattuihin panostuksiin. Tuottavuuden osalta voidaan puhua erikseen työn tuottavuudesta, aineiden käytön tuottavuudesta, energian käytön tuottavuudesta ja pääoman käytön tuottavuudesta. Kokonaistuottavuus syntyy näiden osatuottavuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Mitä korkeampi tuottavuus, jossain maassa vallitsee, sitä enemmän ja parempia tuotteita kyseisessä maassa tuotetaan ja sitä parempi elintaso kyseisessä maassa vallitsee.

Kilpailun paineessa toimiva yritystoiminta on tehokkain tapa tuotannon organisoimiseen. Mitä suurempi osuus tuotannosta tapahtuu yritysten toimesta, sitä parempi tuottavuus yleensä saavutetaan.

3.  Yritykset maksavat suoraan ja välillisesti suurimman osan julkisista menoista.

Yritysten ja niiden palveluksessa työskentelevien ihmisten maksamat verot muodostavat noin

80 % julkisen sektorin tuloista. Siksi yritystoiminnan merkitys on olennaisen tärkeä julkisen sektorin rahoituksessa.

4.  Yritykset edistävät kehitystä

Yritysten välisellä kilpailulla on kehitystä edistävä vaikutus. Kilpailu karsii elinkelvottomat yritykset pois markkinoilta. Yritysten on pakko jatkuvasti kehittää tuotteitaan ja toimintaansa pysyäkseen ajan tasalla ja säilyttääkseen kilpailukykynsä. Pitkällä aikavälillä yritystoiminnassa vallitsevat luonnonlait ovat koko yhteiskunnan etu.

5.  Yritykset käyvät ulkomaankauppaa

Pienen maan ei kannata tuottaa kaikkea itse. Suomelle ulkomaankauppa on tärkeää, koska meillä on vain muutamia raaka-aineita omasta takaa. Toisaalta Suomi on niin pieni markkina-alue, ettei täällä riitä kysyntää suurille tavaramäärille. Massatuotanto on kuitenkin monilla aloilla välttämättömyys, jotta hinnat voitaisiin pitää kilpailukykyisinä.

 

Yritystoiminnan merkitys kuluttajalle

1.  Yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita kuluttajille

Yritykset tuottavat kuluttajien tarvitsemat tavarat ja palvelut tehokkaasti, jolloin niiden hinnat alenevat ja laatu paranee. Tämän vuoksi kuluttaja voi käytettävissä olevilla varoillaan hankkia enemmän ja parempia tuotteita ja palveluja.

2.  Yritykset antavat kuluttajalle mahdollisuuden valita

Yritysten välinen kilpailu antaa kuluttajalle mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisyyden tarvettaan. Kuluttajat voivat valita niitä tuotteita, joita he haluavat, painottaen yksilöllisten mieltymystensä mukaisesti tuotteen hintaa, ominaisuuksia tai ostamisen helppoutta.

3.  Yritykset antavat kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen.

Kuluttaja äänestää jokaisen ostopäätöksen myötä lompakollaan ja vaikuttaa siten siihen, millainen maailma on tulevaisuudessa. Markkinatalous on eurojen demokratiaa, jossa ihmiset ohjaavat ostopäätöksillään yrityksiä haluamaansa suuntaan.

 

Yritystoiminnan merkitys yrittäjälle 

1.  Yritystoiminta antaa työtä ja toimeentulon

Yrittäjän näkökulmasta hänen yritystoimintansa on jokapäiväisen toimeentulon lähde. Yrittäjällä on myös onnistuessaan mahdollisuus päästä hyviinkin taloudellisiin ansioihin.

2.  Yritystoiminta on elämäntapa

Monelle yrittäjälle yrittäminen on enemmän kuin vain pelkkä työ. Yrittämisestä muodostuu yrittäjälle ajattelutapa, joka motivoi jatkuviin hyviin suorituksiin ja antaa onnistumisen kautta tyydytystä.

3.  Yrittäminen on keino päästä eteenpäin ja saada yhteiskunnallista arvostusta

Ihmisellä on luontainen tarve saada arvostusta muilta ihmisiltä. Joillakin henkilöillä saattaa olla vaikeaa edetä urallaan työsuhteessa, esimerkiksi puuttuvan koulutuksen vuoksi.Heille yrittäjyys voi tarjota mahdollisuuden saavuttaa menestystä ja sitä kautta tyydyttää arvostetuksi tulemisen tarvetta.

4.  Yrittäminen antaa mahdollisuuden kokeilla rajojaan ja hyödyntää täysimääräisesti omaa osaamistaan.

Jotkut ryhtyvät yrittäjiksi huomattuaan, ettei palkkatyö tarjoa heille riittävästi haastetta ja he eivät pääse siinä täysimääräisesti hyödyntämään omia kykyjään. Näille henkilöille yrittäjyys voi tarjota haastavamman ja mielekkäämmän mahdollisuuden oman luovuuden ja osaamisen hyödyntämiseen. Monet yrittäjät perustavat yrityksensä huomattuaan entisessä työsuhteessa, että jonkin asian voisi tehdä nykyistä paremminkin.