Tuotekehitys

Tuotekehitys on uusien tuotteiden kehittämistä tai nykyisten tuotteiden parantamista. Jokaisen yrityksen pitäisi jatkuvasti miettiä tuotteidensa parantamista tai korvaamista uusilla paremmilla tuotteilla. Tuotekehitys on perinteisesti liitetty tavaratuotteisiin, mutta yhtä hyvin tuotekehitys tarkoittaa myös palveluiden kehittämistä. 

Tuotekehitys on erilaista riippuen siitä, onko kyseessä valmistusyritys, palveluyritys vai kaupan-alan yritys. Valmistusyrityksessä tuotekehitys liittyy tavaratuotteiden kehittämiseen, palveluyrityksessä tuotekehityksen kohteena on aineeton palvelu. Kaupan alan yrityksessä tuotekehitys puolestaan on yrityksen tuotevalikoiman uudistamista, jolloin tuotteita korvataan uusilla paremmilla tuotteilla.

Tuotekehitysideat

Tuotekehitys saa alkunsa ideasta, jolloin keksitään kokonaan uusi tuote tai jokin parannus olemassaolevaan tuotteeseen. Ongelmana voi olla tuotekehitysideoiden löytäminen. Tuotekehitystä varten pitää jatkuvasti etsiä tietoa ja ideoita eri lähteistä.

Tuotekehitysidea voi löytyä yrityksen sisältä yrittäjän tai yrityksen työntekijän oivalluksen tuloksena. Ideoita voidaan myös ryhtyä tietoisesti kehittelemään.

Tuotekehitysideoita voi myös löytyä yrityksen ulkopuolelta. Ideoita voidaan saada asiakkailta suoraan, tai niitä voidaan tiedustella heiltä asiakaspalautteiden muodossa. Ideoita voi lisäksi löytyä esimerkiksi internetistä, messuilta tai vaikkapa ulkomailta.

Löytyneet tuotekehitysideat on arvioitava ja arvioinnin perusteella tehdään päätös siitä, ryhdytäänkö ideaa jatkokehittämään. Vaikka ideaa ei välittömästi ryhdyttäisikään kehittämään eteenpäin, kaikki ideat kannattaa kirjata muistiin siltä varalta, että vanha idea jonain päivänä osoittautuu ajankohtaiseksi ja poikii uuden idean.

Ideasta tuotteeksi

Jatkokehittelyyn valitun tuotekehitysidean pohjalta kehitetään valmis tuote. Koemarkkinoinnin avulla syntynyt tuote esitellään loppuasiakkaille ja heiltä pyydetään palautetta siitä. 

Testausvaiheen jälkeen päätetään, otetaanko tuote tuotantoon vai hylätäänkö se. Viimeisessä vaiheessa tuote lanseerataan eli tuodaan markkinoille. Jotta asiakkaat saisivat tietoa uudesta tuotteesta, on sen markkinointiin alussa panostettava.