Tuottavuus

MITÄ ON TUOTTAVUUS ?

Tuottavuus tarkoittaa sitä, että samalla työ-, materiaali-, energia ja pääomapanoksella saadaan enemmän tai parempaa aikaan. Yrityksissä tuottavuuden parantaminen on jatkuvaa.

Jos yritys tekee vuodesta toiseen kaiken samalla tavalla kuin ennenkin, sen tuottavuus ei kehity ja se jää jälkeen muista yrityksistä, jotka panostavat tuottavuutensa kehittämiseen. Tällainen yritys joudutaan ennen pitkää lopettamaan kannattamattomana. 

Jos esimerkiksi maanviljelijä päättäisi itsepäisesti kyntää peltonsa hevosella ja leikata viljan sirpillä, koska näin on tehty iät ajat, ei tällainen tila voi pärjätä nykyoloissa, jolloin muut tilat kehittävät tuottavuuttaan investoimalla traktoreihin ja puimureihin. 

Tuotanto on yrityksessä tapahtuvaa tuotteiden eli tavaroiden ja palveluiden valmistusta. Tuotantoa varten yritys ostaa erilaisia tuotantopanoksia, kuten työtä, aineita ja energiaa sekä koneita ja laitteita. Näistä tuotantopanoksista yritys valmistaa tuotteita. Tuottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka tehokkaasti yritys kykenee hyödyntämään hankkimansa tuotantopanokset. Mitä enemmän ja parempia tuotteita yritys saa aikaan suhteessa tuotantopanosten käyttöön, sitä parempi on yrityksen tuottavuus. Tuottavuus on yksinkertaisesti sitä, että saadaan aikaan vähemmällä enemmän.

Yksinkertaisimmillaan tuottavuuden voi ymmärtää tuotannossa käytettyjen panosten ja valmistuneiden tuotosten välisenä määrällisenä suhteena. Eli jos samalla panosten määrällä saadaan aikaan enemmän tuotoksia tai jos nykyinen tuotosten määrä saadaan aikaan vähemmällä panosten käytöllä, niin tuottavuus nousee.

Esimerkiksi jos valmistusyrityksessä pystytään tekemään samalla työtuntien, materiaalien, energian käytöllä sekä samoilla koneilla ja tiloilla enemmän valmiita tuotteita, niin tuottavuus nousee. Tuottavuus nousee myös silloin, kun tehdään sama määrä tuotteita kuin ennenkin, mutta ne kyetään tekemään vähemmällä tuotantopanosten käytöllä.

Palveluyrityksessä tuotannon lopputuloksena syntyy aineettomia palveluja. Tuottavuus nousee silloin, kun samalla työmäärällä ja samoilla tiloilla ja välineillä pystytään tuottamaan määrällisesti enemmän palveluja tai jos nykyisten palvelujen tuottamiseen tarvitaan vähemmän työtä tai pääomaa. Joissakin palveluyrityksissä, kuten ravintoloissa käytetään palvelun tuottamiseen myös raaka-aineita. Näissä yrityksissä tuottavuus muodostuu periaatteessa samalla tavalla kuin valmistusyrityksessäkin.

Kaupan alan yrityksessä tuottavuus paranee silloin, kun samalla työmäärällä ja samoissa tiloissa pystytään myymään aikaisempaa enemmän tuotteita tai jos syntyvää hävikkiä pystytään pienentämään. Samoin tuottavuus paranee silloin, kun nykyisen myyntimäärän aikaansaamiseen tarvitaan pienempi työ tai pääomapanos.

Toisaalta tuottavuuden paraneminen ei ole pelkästään tuotantopanosten käytön ja syntyvien tuotosten välisen määrällisen suhteen parantamista. Tuottavuuden paranemista on myös se, että tuotantopanoksilla tuotetaan parempia ja arvokkaampia tuotteita kuin ennen.

Tuottavuus ja kannattavuus eivät ole sama asia. Tuottavuus tarkoittaa valmistuneiden tuotosten ja niiden tuottamiseksi käytettyjen panosten välistä suhdetta, kun puolestaan kannattavuus tarkoittaa yrityksen tuottamaa voittoa. 

Tuottavuuden parantaminen parantaa aina myös kannattavuutta verrattuna siihen, että tuottavuus ei olisi parantunut. Kannattavuuteen vaikuttaa tuottavuuden lisäksi myös osto- ja myyntihintojen muutokset. Kannattavuus voi heikentyä tuottavuuden paranemisesta huolimatta silloin, kun hintakehitys on yritykselle epäedullinen, jolloin ostohinnat nousevat ja myyntihintoja enemmän. 

Vastaavasti kannattavuus voi parantua myös silloin, kun osto- ja myyntihintojen välinen hintasuhde muuttuu yrityksen kannalta edullisempaan suuntaan, vaikka tuottavuus ei kehittyisi lainkaan. Pelkästään kannattavuutta seuraamalla ei siis voi tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka hyvin asiat yrityksessä on tehty.

TUOTTAVUUDEN MERKITYS

Tuottavuuden merkitys yhteiskunnalle

Yhteiskunnan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suuri hyvinvointi kansalaisille. Tavoitteen saavuttaminen riippuu yritysten ja myös julkishallinnon kyvystä saavuttaa korkea tuottavuus ja kasvattaa sitä aikaa myöten. Korkea tuottavuus mahdollistaa korkeammat palkat ja yritysten voitot.

Suomalaisten elintaso on sadassa vuodessa kasvanut moninkertaiseksi. Tämä elintason kasvu on saatu aikaan tekemällä työtä, mutta itse asiassa vähemmällä työllä. Asukasta kohden tehtyjen työtuntien määrä on tänään alhaisempi kuin sata vuotta sitten. Selitys tähän kehitykseen on se, että työn tuottavuus on paljon parempi kuin menneisyydessä on ollut. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten elintason kasvu syntyy tuottavuuden kasvusta.

Tuottavuuden merkitys yritykselle

Yksittäisen yrityksen kohdalla tuottavuus on tärkeä kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttava osatekijä, johon yritys pystyy itse vaikuttamaan. Osto- ja myyntihinnat vaikuttavat myös kannattavuuteen, mutta yrityksellä voi olla pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Tuottavuuden paraneminen merkitsee kustannustehokkuutta ja parempia tuotteita.

Palkat nousevat yleensä hintoja enemmän. Jos yritys ei pysty parantamaan työn tuottavuutta, palkkojen nousu vähitellen heikentää sen kannattavuutta ja jossain vaiheessa yrityksen on lopetettava toimintansa kannattamattomana. Pienyrittäjän ansiot muodostuvat hänen yrityksestään saamasta voitosta ja jos hänen yrityksensä tuottavuus ei kehity muiden yritysten tuottavuuskehityksen tahdissa, yrittäjän ansiot jäävät jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Tämän vuoksi myös pienissä yrityksissä tulisi jatkuvasti keskittyä tuottavuuden parantamiseen.

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN

Kannattavuuden mittaaminen on suhteellisen helppoa, koska kannattavuutta voidaan mitata yrityksen rahamääräisellä tuloksella. Tuottavuuden mittaamiseen eivät rahamääräiset mittarit kuitenkaan sovellu. Tuottavuutta mitataan rahamääräisten mittarien sijasta tuotosten ja panosten välisellä suhteella. Esimerkiksi paljonko aikaa tai paljonko materiaalia tai energiaa on kulunut tuotteen valmistamiseen.

Tuottavuuden mittaamisen tarkoituksena on selvittää sen kehittyminen yrityksessä. Jos esimerkiksi tänä vuonna on tehty sama määrä tuotteita vähemmällä työllä ja pienemmällä materiaalien ja energian käytöllä, kuin viimevuonna on tuottavuus parantunut. Jos esimerkiksi työaika on lyhentynyt 3% edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tuotos on pysynyt samana, niin työn tuottavuus on parantunut 3%. Samoin on käynyt silloin kun entisellä työtuntien määrällä on saatu aikaan 3% enemmän valmista.

TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN

Yrityksen kokonaistuottavuus muodostuu eri osatuottavuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena, jolloin tuottavuutta voidaan parantaa näitä eri osatuottavuuksia parantamalla. Osatuottavuuksia ovat työn, materiaalien käytön, energian käytön ja pääoman käytön tuottavuudet.

Työn tuottavuuden parantaminen

Työn tuottavuutta parannetaan yleensä ottamalla käyttöön entistä parempaa tekniikkaa ja välineitä, jolla pystytään tekemään tehokkaammin, jolloin saadan samassa ajassa enemmän aikaan. Esimerkiksi traktorilla kyntäminen sujuu paremmin kuin hevosella. Tällöin investoidaan koneisiin ja laitteisiin, jolloin työtä korvataan pääomalla.

Työn tuottavuutta voidaan parantaa myös työmenetelmiä ja työtapoja kehittämällä. Tällöin tuottavuuden paraneminen perustuu oivallukseen siitä, miten jokin työ voidaan suorittaa tehokkaammin.

Työn tuottavuus paranee hyvällä töiden suunnittelulla. Esimerkiksi ryhmittelemällä saman tyyppisiä töitä tehtäväryhmiksi ja tekemällä ne yhdellä kertaa, voidaan työt suorittaa tehokkaammin. Myös töiden suorittamisjärjestys sekä se, että työt tehdään mahdollisuuksien mukaan kerralla valmiiksi, voi vaikuttaa tuottavuuteen. Jos työn suorittaja hyppii työstä toiseen ilman perusteltua syytä, tuottavuus yleensä kärsii.

Hyvät työskentelyolosuhteet ovat eräs työn tuottavuuteen vaikuttava tekijä. Hyvä tuotantotila on sekä viihtyisä, että tuotannon kannalta tehokas. Jos tuotantotiloissa on paljon tavaraa, tulee monia siirtoja ja aikaa kuluu hakemiseen. Jos pöydillä on vähän laskutilaa, on vaikea toimia tehokkaasti. Tilojen ahtaus heikentää myös työtehoa. Huonot ergonomiset ratkaisut hidastavat työtä ja vaarantavat työturvallisuutta.

Hyvässä työtilassa kaikki tuotannossa tarvittava on tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, jolloin voidaan toteuttaa sujuva työnkulku. Aineet ja työt kulkevat työvaiheiden mukaisesti eteenpäin. Kaikki tarpeeton liikenne on minimoitu häiriöiden välttämiseksi. Sujuva työnkulku merkitsee lyhyttä läpimenoaikaa, jolloin tuotantoon sitoutuu vähemmän aineita ja puolivalmiita töitä. Samalla päästään myös nopeampiin toimitusaikoihin. Tavoitteena on, etteivät työt kulje edestakaisin, eikä välivarastoja synny.

Tilasuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon mm. käytävätilat, työn kulkusuunta, valaistus jne. Työpisteet on hyvä suunnitella sellaisiksi, että ne säästävät turhia askeleita ja edestakaista liikettä. Hyvän työpisteen suunnittelussa on myös otettu huomioon ergonomiset vaatimukset, minkä ansiosta työskentelyä aiheuttavat rasitusvammat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Toimivan työtilan ominaisuuksia

Edellä mainittu pätee soveltuvin osin myös asiakkaan luona suoritettavaan asennus yms. työhön. Tällöin kaikki työssä tarvittavat materiaalit ja välineet tulee olla mukana ja ne tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla, jolloin turhat liikkeet ja tavaroiden tarpeeton haeskelu on minimoitu.

Työn suorittajan ammattitaidon taso on eräs työn tuottavuuteen vaikuttava tekijä. Ammattitaito voi ilmentyä työhön harjaantumisena, jolloin työ pystytään suorittamaan nopeammin tai se voi olla sitä, että työn suorittajalla on tietoa ja osaamista, joka liittyy parempien koneiden, välineiden ja työmenetelmien käyttöön. Osaamisen kehittäminen on siten eräs keino yrityksen tuottavuuden parantamiseen.

Joskus työn tuottavuutta voidaan myös parantaa teettämällä joitakin töitä tai työkokonaisuuden osia yrityksen ulkopuolisella alihankkijalla. Alihankintaa kannattaa käyttää silloin, kun alihankkija pystyy tekemään jonkun työn tehokkaammin ja edullisemmin verrattuna siihen, että se tehtäisiin itse. Tällöin voidaan käyttää alihankinnan vapauttama aika jonkun sellaisen työn tekemiseen, jossa yrityksen oma tuottavuus on hyvä.

On muistettava, että tuottavuus koskee kaikkia yrityksessä suoritettavia tehtäviä eikä pelkästään tuotteen valmistamista. Tämän vuoksi myös erilaiset toimisto- ja muut tukityöt pitäisi saada niin tuottavaksi kuin mahdollista. Usein löytyy merkittäviä mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen juuri näistä muista kuin varsinaiseen tuotteen valmistamiseen liittyvistä töistä.

Ainekäytön tuottavuuden parantaminen

Taloudellisempi materiaalin käyttö vähentää materiaalikustannuksia ja samalla usein hävikkiä ja jätteen hävityskuluja. Sen vuoksi yrityksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman suuri osuus käytetyistä raaka-aineista päätyy varsinaisiin tuotteisiin.

Materiaalitehokkuus tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän tavaroita ja palvelutuotteita pienemmillä materiaalipanoksilla tinkimättä kuitenkaan tuotteiden laadusta. Samalla syntyy vähemmän päästöjä ja jätteitä. Materiaalitehokkaassa toiminnassa säästetään luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa, kun samasta materiaalimäärästä valmistetaan enemmän tuotteita. 

Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa tuotantomenetelmiä kehittämällä, jolloin raaka-aineet käytetään aikaisempaa tehokkaammin ja hävikkiä syntyy vähemmän. Lisäksi hukkamateriaalien hyödyntämisellä voidaan saavuttaa taloudellisia etuja. Myös kiinnittämällä huomiota tuotteiden pakkaamiseen, voidaan materiaalitehokkuutta parantaa. Pakkaaminen on välttämätöntä, mutta ylipakkaamista tulisi välttää.

Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa suunnittelemalla tuotteet sellaisiksi, että niiden valmistamiseen tarvitaan vähemmän materiaalia. Tuotteen laadusta ei tällöin kuitenkaan välttämättä tarvitse tinkiä. Esimerkiksi nykyaikaisen omakotitalon rakentamisessa käytetään paljon vähemmän puutavaraa kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Uudet talot eivät kuitenkaan ole tämän vuoksi laadullisesti entisiä heikompia vaan pikemminkin tilanne on päinvastoin.

Paulig on yksi Suomen merkittävimmistä pakkauslaminaatin käyttäjistä. Yrityksen tavoitteena on vähentää kahvipakkauksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Kuluttajan kannalta tärkeintä on, että pakkaus suojaa hyvin ja hän saa tuotteen käyttöönsä korkealaatuisena. Kahvin pakkausvaiheessa paahtimolla käytetään suurimpia pakkauskoneisiin soveltuvia laminaattirullia. Näin rullanvaihdon yhteydessä väistämättä syntyvä hävikki saadaan mahdollisimman pieneksi. Kehitystavoitteena on tehdä kahvipakkauksesta 10 prosenttia ohuempi ilman, että kahvin säilyvyys siitä kärsii. Materiaalia säästyy ja kotitalouksien pakkausjätteen määrä vähenee jopa 70 - 80 tonnia vuodessa. Ympäristön kannalta on myös tärkeää, että lavat ja sidontamateriaalit ovat kierrätettäviä.

Rakentamisessa käytetään paljon materiaaleja. Materiaalien käytön tehokkuus on kuitenkin parantunut mm. standardoinnin ja moduulimittaisten rakennustuotteiden kautta. Elementit valmistetaan tehtaissa, josta ne kuljetetaan rakennustyömaalle ja asennetaan paikoilleen. Rakennusjätteiden kierrätys ja hyödyntäminen energiana on tehostunut ja suurin osa rakennusten purkujätteestä pystytään hyödyntämään muun muassa energiana tai täytemaana. Parhaimmillaan on päästy lähes 100 % kierrätysasteisiin. 

Kaupassa kulkee valtavia materiaalimääriä, joiden myyntiajat lyhenevät jatkuvasti. Elintarvikekaupassa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hukkaa syntyy viimeisen myyntipäivän mentyä umpeen. Menekin tarkalla ennakoimisella ja mitoittamalla ostot mahdollisimman tarkkaan menekin mukaisesti, voidaan syntyvää hävikkiä pyrkiä vähentämään.

Energian käytön tuottavuuden parantaminen

Energiatehokkuus on tullut tärkeäksi asiaksi johtuen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi suoritettavista hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja energian hinnan noususta. 

Suomen ilmastossa joudutaan käyttämään runsaasti energiaa rakennusten lämmittämiseen. Ottamalla tuotannossa syntyvä hukkalämpö talteen ja ohjaamalla se hyötykäyttöön, voidaan usein saavuttaa merkittäviä säästöjä. 

Helpot energiansäästötoimenpiteet

Investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen

Vaikka vedenkulutus ei kuulukaan yrityksen suurimpiin kustannuseriin, voi vuotuinen vesilasku siitä huolimatta olla huomattava. Vedensäästö voidaan toteuttaa samalla tavalla kuin energiansäästö. Joskus voi olla perusteltua toteuttaa ne samanaikaisesti. Esimerkiksi lämpimän veden käytön kohdalla molemmat tekijät kuuluvat mukaan.

Pääoman tuottavuuden parantaminen

Yrityksen pääoma on yleensä sitoutunut koneisiin, rakennuksiin ja varastoihin. Pääoman käytön tuottavuuden määrittää se, kuinka paljon tuotteita yritys pystyy tällä pääomalla tuottamaan. Mitä enemmän tuotteita yritys tuottaa suhteessa yritykseen sitoutuneen pääoman määrään, sitä parempi on yrityksen pääoman tuottavuus. Koska pääomasta aiheutuu yritykselle kustannuksia korkojen muodossa, pääoman käytön tuottavuuden parantaminen parantaa suoraan myös yrityksen kannattavuutta. 

Mitä suuremman osan ajasta koneet ja tilat ovat käytössä, sitä suurempi on pääoman tuottavuus. Eräs keino pääoman tuottavuuden parantamiseksi onkin tilojen ja koneiden käyttöasteen nostaminen. Esimerkiksi työaikajärjestelyillä, kuten siirtymällä useampaan työvuoroon, voidaan samoilla koneilla ja tiloilla tuottaa enemmän. Tuotteiden menekki kuitenkin määrää tilojen ja koneiden käyttöasteen, koska tuotteita ei yleensä ole järkevää valmistaa varastoon, eikä palvelujen tuottaminen varastoon ole edes mahdollista. Tuotteiden menekkiä ja sitä kautta pääoman tuottavuutta voidaan pyrkiä kasvattamaan esimerkiksi tehokkaammalla markkinoinnilla. 

Varastojen osalta pääoman käytön tuottavuutta parantaa varastojen pienentäminen esimerkiksi varastojen kiertonopeutta parantamalla. Varastojen pienentämisessä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei liian pieni varasto pääse aiheuttamaan häiriöitä tuotantoon tai myyntiin. Varaston kiertonopeutta parantaa myös se, että nykyisen suuruisilla varastoilla kyetään saamaan aikaan suurempi tuotanto tai myynti.

Pääoman käytön tuottavuutta voidaan myös parantaa sitoutuneen pääoman määrää vähentämällä. Jos esimerkiksi harvoin tarvittavia koneita ei hankita omiksi, vaan niitä vuokrataan kulloisenkin tarpeen mukaan, voidaan sitoutuneen pääoman määrää vähentää koneiden omistamiseen verrattuna ja siten parantaa pääoman käytön tuottavuutta. Myös alihankkijoiden käyttö voi johtaa siihen, että yrityksen ei tarvitse sitoa pääomaa omiin koneisiin, jolloin tuotteet pystytään tuottamaan pienemmällä pääomalla.