Mainonta

Mainonta eri muodoissaan on monelle yritykselle tärkein markkinointiviestinnän muoto. Mainonta korostuu erityisesti niiden yritysten kohdalla, jotka markkinoivat tuotteitaan yksityisille kuluttajille. Yritysten välisessä kaupankäynnissä mainonnalla usein tuetaan myyntityötä. Myyjän on helpompi myydä, jos yritys ja sen tuotteet on mainonnan avulla tehty tunnetuiksi mahdollisille asiakkaille. Mainonnan suunnittelussa tavoitteena on löytää ne mainosvälineet, joilla haluttu kohderyhmä tavoitetaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Mainonta jaetaan mediamainontaan ja suoramainontaan. Mediamainontaa on ilmoittelu erilaisissa sähköisissä ja painetuissa mainosvälineissä. Mediamainonnassa viesti kohdistetaan halutulle kohderyhmälle median valinnalla. Suoramainonnassa mainosviestit puolestaan lähetetään suoraan lähettäjältä vastaanottajalle, jolloin mainoksen saajat voidaan valita tarkasti.

MAINOSVÄLINEET

Lehtimainonta

Suomalaiset lukevat paljon lehtiä, jonka vuoksi lehtimainonta on meillä perinteisesti ollut paljon käytetty mainosmuoto. Vaikka verkkomainonta ja muut uudet mainosvälineet ovatkin viime aikoina kasvattaneet osuuttaan, on lehtimainonnan osuus kaikesta mainonnasta edelleenkin suuri.

Sanomalehden vahvuuksia mainonnassa ovat paikallisuus ja ajankohtaisuus. Yritys pystyy laittamaan ilmoituksen lehteen silloin, kun katsoo sen tarpeelliseksi ja ilmoituksen saa lehteen nopeasti. Sanomalehden heikkous mainosvälineenä on ilmoituksen lyhyt ikäisyys. Kun lehti on kerran luettu, sitä ei enää lueta uudelleen.

Paikallislehti ilmestyy 1 – 2 kertaa viikossa ja sen avulla voi tehokkaasti tavoittaa lehden ilmestymisalueen kotitaloudet. 

Aikakauslehtiä ovat yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet, harraste- ja erikoislehdet sekä asiakaslehdet. Aikakauslehtien vahvuuksina mainostamisessa ovat lehden pitkä säilytysaika ja saman lehden useampi lukukerta. Haittana puolestaan on harvempi ilmestyminen, jolloin aikakauslehti eivät sovellu nopeaan mainontaan. Paikallisesti ilmestyvä järjestölehti voi olla tehokas tapa rajatun kohderyhmän tavoittamiseen. Esimerkiksi veneiden talvisäilytyspalvelua tarjoavan yrityksen mainos paikallisen venekerhon jäsenlehdessä voi olla kustannustehokas tapa tavoittaa paikallisesti juuri oikea kohderyhmä.

Ilmaisjakelulehdet perustuvat kokonaan mainoksiin ja lehti tavoittaa nekin alueen taloudet, joihin ei ole tilattu sanomalehteä. Mainosten suuri määrä ilmaisjakelulehdessä voi olla mainostavan yrityksen näkökulmasta etu ja haitta. Koska lehden sisältö koostuu pääasiassa mainoksista, lukijat saattavat lukea lehden nimenomaan mainosten vuoksi ja kiinnittävät siksi mainoksiin enemmän huomiota. Toisaalta mainosten suuresta määrästä johtuen yksittäinen mainos joutuu kilpailemaan huomiosta useiden muiden mainosten kanssa, mikä asettaa suuret vaatimukset sille, että mainoksesta pystytään tekemään huomiota herättävä ja muista erottuva.

Televisiomainonta

Televisiomainonta on nykyisin tullut myös pienempien yritysten ulottuville, koska mainosten paikallinen kohdistaminen on tullut mahdolliseksi. Televisio on tehokas mainosväline kuluttajille suunnatussa mainonnassa. Koska televisiomainoksissa voidaan yhdistää kuvaa, ääntä ja liikettä, jäävät mainokset tehokkaasti katsojien mieleen.

Radiomainonta

Suomessa toimi useita valtakunnallisia ja paikallisia kaupallisia radiokanavia. Radiomainontaa voidaan kohdistaa paikallisesti. Osa ihmisistä muistaa parhaiten kuulemansa viestin ja heihin radiomainonta tehoaa hyvin. Radiomainonta jättää tila kuulijan mielikuvitukselle.

Radiomainoksen hintaan vaikuttavat mainoksen kesto sekunteina sekä viikonpäivä ja kellonaika. Radiota kuunnellaan usein töissä ja autossa, joten mainoksen hinta on yleensä korkeampi arkipäivisin kuin iltaisin ja viikonloppuisin. Radiomainonta on usein tukimainontaa, jota käytetään yhdessä muiden mainosmuotojen kanssa. Radiokanava valitaan tavoiteltavan kohderyhmän mukaan.

Elokuvamainonta

Elokuvamainonta on elokuvateattereissa ennen elokuvien alkua esitettävät mainosfilmit. Elokuvamainonnan osuus muihin mainosmuotoihin verrattuna on vähäinen. Elokuvissa kävijöistä suurin osa on nuoria, jotka asuvat kaupungeissa, joka osaltaan rajaa elokuvamainonnan käyttömahdollisuuksia. Elokuva voi olla tehokas mainosväline silloin, kun mainonta halutaan kohdistaa nuorista koostuvalle kohderyhmälle tietyllä paikkakunnalla. Vaikka elokuvamainonnan kohderyhmä on suppea, mainoksen teho voi olla esimerkiksi televisiomainosta suurempi. Tämä johtuu suuremman kuvan ja paremman äänentoiston mukanaan tuomasta vaikuttavuudesta. Elokuvissa kävijän on mahdoton välttyä mainoksilta ja yleensä ne katsotaan keskittyneesti varsinaisen elokuvan alkua odotellessa. Yritykset voivat ostaa mainosaikaa elokuvateattereihin kaupunkikohtaisesti ja elokuvakohtaisesti.

Verkkomainonta

Verkkomainontaa voidaan tehdä monella eri tavalla. Kotisivujen avulla yritystä ja sen tuotteita voidaan esitellä verkossa. Lisäksi yrityksellä voi olla erillinen kampanjasivusto mainostarkoitusta varten. Pelkkä kotisivujen olemassaolo ei kuitenkaan riitä, vaan sivustoa on lisäksi aktiivisesti markkinoitava kävijöiden saamiseksi. Yrityksen verkko-osoitetta voidaan esimerkiksi tuoda esiin verkon ulkopuolella tapahtuvan muun mainonnan yhteydessä.

Googlen hakusanamainonnan avulla yritykset voivat houkutella kävijöitä verkkosivuilleen. Jos ihmisten Google-hakuun kirjoittamat hakusanat vastaavat mainostajan määrittelemiä avainsanoja, yrityksen mainos voi näkyä hakutulosten yläpuolella tai niiden vieressä. Mainosta klikkaamalla pääsee yrityksen kotisivulle tai erilliselle kampanjasivulle. Hakusanamainonta on kustannustehokasta, koska hinta siitä veloitetaan toteutuneiden klikkausten määrän mukaan.

Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu, jota yritykset voivat hyödyntää markkinointiviestinnässään. Yritykset voivat luoda Face-bookiin ilmaisen sivun, jolle ne pyrkivät saamaan Facebookin käyttäjiä tykkääjiksi. Yritykset voivat maksutta lähettää viestejä Facebook sivunsa tykkääjille, jotka parhaassa tapauksessa jakavat yrityksen viestiä edelleen omalle verkostolleen. Yritykset voivat myös ostaa Facebookista maksullista mainontaa, joka voidaan kohdistaa Facebookin käyttäjille mm. paikkakunnan, iän, sukupuolen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hinta määräytyy mainostajan valinnan mukaan joko näyttökertojen tai klikkausten määrän perusteella. Facebook mainoksen klikkaajat voidaan ohjata vallinnaisesti joko yrityksen Facebook sivulle tai muualla verkossa olevalle kotisivulle.

Näyttömainokset (eli Dispaly-mainokset) ovat internetin verkkosivuilla näkyviä mainoksia. Mainosnäkyvyyttä voidaan ostaa joko suoraan verkkosivujen ylläpitäjiltä tai käyttää mainospalvelua, joka toimii mainostilan välittäjänä ja sijoittaa mainoksia käyttäjäkohtaisesti määräytyville verkkosivuille.  Mainospaikat ovat yleensä suorakaiteen muotoisia mainospainikkeita eli bannereita, jotka jo itsessään sisältävät mainosviestin. Näyttömainokset ovat ikään kuin digitaalisia lehtimainoksia, jotka voidaan sijoittaa esimerkiksi tiettyä aihepiiriä käsitteleville verkkosivuille ja tai niitä voidaan näyttää valituille kohderyhmille ja joita napsautta-malla pääsee joko yrityksen kotisivuille tai erillisille kampanjasivuille.

Lisää verkkomainonnasta

Ulko- ja liikennemainonta

Ulkomainontaa on kaikki ulkona tapahtuva mainonta, kuten esimerkiksi mainosvalot, pylvästaulut, mainospilarit ja julistetaulut. Ulkomainonta on tehokasta varsinkin kaupunkialueilla, jossa ohikulkijat näkevät katujen varsilla olevat julistetaulut ja valomainokset. Yritykset voivat ostaa ulkomainosnäkyvyyttä tähän erikoistuneilta yrityksiltä tai mainospaikkoja kunnalta. 

Ulkomainonnan vahvuutena on hyvä alueellinen ja ajallinen kohdistettavuus sekä, suurten kontaktimäärien tavoittaminen edullisesti. Heikkoutena puolestaan on ilkivallalle altistuminen ja mainospaikkojen pääasiallinen sijoittuminen asutuskeskuksiin. 

Liikennemainonnassa mainostilana käytetään erilaisten kulkuneuvojen sisä- ja ulkopintoja. Muusta ulkomainonnasta liikennemainonta eroaa siinä, että mainos liikkuu kulkuneuvon mukana ja mainostaa aina kun kulkuneuvo on liikkeellä.

Yrityksen autosta voidaan autoteippauksella saada tehokas mainosväline, jossa mainos voi saada edullisesti runsaasti toistoa ohikulkijoiden nähdessä auton liikenteessä tai pysäköitynä.

Toimipaikkamainonta

Toimipaikkamainontaa on yrityksen toimipaikasta ulospäin näkyvä mainonta sekä toimipaikan sisällä tapahtuva mainonta. Ulospäin näkyviä mainoksia ovat toimipaikan rakennuksiin ja rakennelmiin sekä piha-alueelle sijoitetut mainokset ja opasteet, kuten esimerkiksi: valomainokset, kyltit, liput, viirit, logot, markiisit ja mainostelineet, joilla yritys kertoo ohikulkijoille olemassaolostaan ja ohjaa asiakkaita yritykseen. 

Näyteikkuna on edullinen ja tehokas viestintäkeino erityisesti silloin, kun sen ohi kulkee päivittäin runsaasti ihmisiä. Näyteikkuna mainostaa yrityksen tuotteita ympärivuorokautisesti. Yrityksen julkisivu voidaan erilaisilla teippauksilla erottaa viereisistä liikkeistä. Aukioloajat on hyvä laittaa näkyville toimipakan julkisivuun tai oveen. Toimipaikasta ulospäin näkyvä mainonta on edullista ja tehokasta erityisesti silloin, kun yrityksen toimipaikka sijaitsee näkyvällä paikalla.

Toimipaikan sisällä näkyvää mainontaa ovat erilaiset sisätiloihin sijoitetut mainokset, kuten esimerkiksi: hyllynreunaopasteet, julistetaulut, katosta roikkuvat mainokset, lattiamainokset, esitetelineet, näyttöruudut joissa esitetään mainoksia, äänimainokset, ostoskärrymainokset jne. Näiden mainosten tarkoituksena on opastaa asiakaita löytämään heitä kiinnostavat tuotteet, tutustuttaa asiakkaat uusiin tuotteisiin ja saada aikaan kokeiluostoja.  Vähittäiskaupan lisäksi yrityksen toimipaikan sisäistä mainontaa on myös muissa yrityksissä. Vastaanotossa, neuvottelu- ja kokoustiloissa ja odotustiloissa voi olla nähtävillä mainoksia, tuote-esittelyjä, esitteitä ja opasteita.

 Suoramainonta

Suoramainonnassa mainos lähetetään suoraan lähettäjältä vastaanottajalle. Suoramainonta on paljon käytetty mainonnan muoto. Suoramainos voi olla painetussa tai sähköisessä muodossa. Suoramainos voi esimerkiksi olla kirje, esite, lentolehtinen, sähköposti tai tekstiviesti. Mainoksen lähettämiseen sähköpostilla tai tekstiviestinä vaaditaan vastaanottajalta etukäteen saatu lupa.

Suoramainonnan etuna on sen tarkka kohdistettavuus, jolloin mainoksen saajat voidaan valita tarkkaan. Myös mainoksen sisältö voidaan muotoilla yksilöllisesti. Lisäksi suoramainonnan tehoa on helpompi mitata kuin muiden mainonnan muotojen.

Suoramainonta on muuta mainontaa henkilökohtaisempaa ja siksi mainosviestit luetaan yleensä tarkkaan. Suoramainonnassa yhden mainoskontaktin hinta on yleensä mediamainontaa korkeampi, mutta toisaalta suoramainos ei joudu kilpailemaan vastaanottajan huomiosta toisten samassa mediassa olevien muiden mainosten kanssa, jonka vuoksi mainoksen huomioarvo voi olla parempi. 

Suoramainonta jaetaan osoitteettomaan ja osoitteelliseen suoramainontaan. Osoitteettomassa suoramainonnassa mainokset toimitetaan massajakeluna kaikkiin jakelukohteisiin, kuten esimerkiksi tietyn alueen kaikkiin kotitalouksiin tai kadunvarressa olevien autojen tuulilasinpyyhkimiin jne. Esimerkiksi vähittäiskauppa, ravintola, kuntosali yms. voivat lähettää mainoksen kaikkiin yrityksen vaikutusalueella oleviin talouksiin. Suuremman mainoserän jakelun hoitaa yleensä posti tai jakeluyritys, mutta pienemmän jakelun voi tehdä myös itse.

Osoitteellisessa suoramainonnassa mainos lähetetään vastaanottajan nimellä hänen osoitteeseensa. Suoramainontaa varten yritykset voivat ostaa osoitetietoja tähän erikoistuneilta yrityksiltä. Myytävät osoitetiedot ovat peräisin esimerkiksi väestörekisteristä ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisteristä yms. Osoitteita voidaan poimia monilla eri kriteereillä kuten alueellisesti, henkilön iän, sukupuolen, talouden koon, tulojen, asumismuodon, automerkin omistamisen jne. mukaan. Silloin kun suoramainonta kohdistuu toisiin yrityksiin, voidaan myös ostaa kohderyhmään valittujen yrityspäättäjien osoitetietoja.

Hyvä ja edullinen osoitelähde on yrityksen oma asiakasrekisteri. Hyvässä asiakasrekisterissä asiakkaat on luokiteltu asiakassuhteen keston ja ostomäärien mukaan huippuasiakkaisiin, kantaasiakkaisiin, satunnaisasiakkaisiin jne. Tällöin mainospostia voidaan lähettää eri sisältöisinä eri asiakas-kohderyhmille. Osoitteellisessa suoramainonnassa on mainittava osoitelähde, mutta tieto ei kuitenkaan saa olla lähetyksen päällyksessä.

Osoitteellisessa suoramainonnassa kustannuksia syntyy osoitteiden hankinnasta, mainoksen teosta ja jakelusta. Osoitteellinen suoramainonta on kontaktia kohden kalliimpaa kuin osoitteeton suoramainonta. Osoitteellisessa suoramainonnassa hukkakontaktien määrä jää kuitenkin vähäisemmäksi, koska postia ei tarvitse lähettää kaikille yrityksille tai alueen talouksille. Lisäksi osoitteellinen suoramainos tehoaa paremmin, koska viesti jää harvoin katsomatta, kun se lähetetään vastaanottajan nimellä.

Suoramainonnan tavoitteena on saada aikaan vastaanottajassa jokin reaktio, kuten tarjoukseen tarttuminen ja tuotteen ostaminen, lisätietojen kysyminen, kilpailuun osallistuminen jne. Suoramainonnan onnistumista mitataan palauteprosentilla (Pull %), joka kertoo kuinka suuri osuus mainoksen saajista reagoi siihen. Monissa suoramainoksissa palauteprosentti on alhainen, usein vain 2-3 %. Koska suoramainonnan onnistumista mitataan saapuneiden reaktioiden määrällä suhteessa lähetettyjen mainosten määrään, on suoramainonnan tulosten mittaaminen helpompaa kuin muiden mainosmuotojen.

Mainostoimiston palvelut yritykselle

Mainostoimisto on palveluyritys joka tarjoaa mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä palveluja asiakkailleen. Mainostoimistojen palveluja ovat esimerkiksi; yrityksen logon ja liikemerkin suunnittelu sekä yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu kokonaisuudessaan, lehti-ilmoitusten, suoramainosten, käyntikorttien, esitteiden, kirje- ja lomakepohjien, julisteiden, kylttien, valomainosten, ikkuna-, ajoneuvo- ja seinäteippausten, kotisivujen, facebook sivujen, Power Point pohjien jne. suunnittelu.

Lisäksi jotkut mainostoimistot tarjoavat mm. valokuvauspalvelua. Vaikka mainostoimistot itse keskittyvät pääasiassa suunnittelutyöhön, voi niiden kautta yleensä hankkia myös suunnitellut mainosmateriaalit, jotka mainostoimisto hankkii yhteistyöverkostoonsa kuuluvalta alihankkijalta, kuten kirjapainolta tai kylttejä, teippauksia, valomainoksia yms. valmistavalta yritykseltä. Mainostoimistojen verkkosivuihin tutustumalla voi saada käsityksen kunkin toimiston tarjoamista palveluista.

Yrityskuva on se mielikuva, joka ulkopuolisille yrityksestä muodostuu ja jonka perusteella yritys tunnistetaan ja muistetaan. Ammattitaidolla suunniteltu ja toteutettu yritysilme luo yrityksen tavoittelemaa yrityskuvaa ja saa yrityksen erottumaan edukseen kilpailijoistaan. Yrityksen graafisen ilmeen suunnittelun lähtökohtana on se tavoitemielikuva, jonka yritys haluaa itsestään ulkopuolisille välittää. Jos yritys haluaa luoda esimerkiksi mielikuvaa halvoista hinnoista, laadukkuudesta, olla nuorekas jne. vaikuttaa tämä tavoitemielikuva siihen millainen graafinen ilme yritykselle kannattaa luoda sekä ohjaa kaikkien yrityksen graafiseen ilmeeseen vaikuttavien eri osatekijöiden, kuten värien, kirjasintyyppien, liikemerkin ja logon valintaa ja asettelua.

Ammattilaisen tekemänä mainonnan ja yritysilmeen suunnittelu on paitsi laadukasta myös tehokasta. Mainostoimiston palvelujen käyttö säästää myös aikaa ja vaivaa verrattuna siihen, että yritys suunnittelisi mainoksensa ja yritysilmeensä itse. Mainonnan tulisi olla mahdollisimman kustannustehokasta, jolloin mainontaan uhratut panostukset tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn. Ammattitaidolla toteutetut mainokset ovat huomioarvoltaan korkeita ja luettavuudeltaan selkeitä mikä lisää niiden tehoa.

Mainostoimistojen palvelujen hinnoissa on suurta vaihtelua toimistojen välillä ja myös saman toimiston sisällä hinnoittelu voi vaihdella tapauskohtaisesti. Mainostoimistot harvemmin ilmoittavat palveluidensa hintoja avoimesti esimerkiksi verkkosivuillaan, vaan palvelun hinta ilmoitetaan asiakkaalle annettavassa tarjouksessa. Mainostoimistojen lisäksi eräät mainosvälineet kuten lehdet tarjoavat yrityksille mainosten suunnittelupalvelua.