Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on vähintään kahden yleensä tasavertaisen yhtiökumppanin yhteinen yritys, jossa kaikki osakkaat voivat toimia yhtiön puolesta ja päättää sen asioista. Avoimen yhtiön osakkaat voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä, että oikeushenkilöitä eli muita yrityksiä tai yhteisöjä. Avoin yhtiö on osakkaista erillinen itsenäinen oikeushenkilö jolla voi olla nimissään omaisuutta ja velkoja.

Jos myöhemmin osakkaiden lukumäärä esim. osakkaan erotessa tai kuollessa laskee yhteen, yhtiö voi toimia enintään vuoden avoimena yhtiönä. Mikäli toista osakasta ei mainitun ajan kuluessa liity yhtiöön, se muuttuu yksityiseksi toiminimeksi.

PERUSTAMINEN

Avoin yhtiö syntyy perustajaosakkaiden keskinäisellä yhtiösopimuksella. Laki ei velvoita avoimen yhtiön osakkaita sijoittamaan yritykseen pääomaa, vaan pelkkä työpanos riittää. Tällöin yhtiön perustamisessa tarvittava alkupääoma voidaan rahoittaa esimerkiksi yhtiön nimiin otettavalla lainalla.

Usein avoimen yhtiön osakkaat kuitenkin sijoittavat yritykseen myös alkupääomaa, jolla mahdollistetaan yhtiölle riittävä omavaraisuus. Perustamisvaiheessa yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista. Panokset voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Osakas voi sijoittaa yhtiöön rahaa, tavaraa tai pelkän työpanoksen. Osakkaiden eri suuruiset panokset huomioidaan yleensä yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksessä. Tällöin suuremman panoksen sijoittaneille voidaan sopia maksettavaksi suurempi osuus yhtiön voitosta. 

Avoin yhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin ja verottajan rekistereihin ennen toiminnan aloittamista. Yhtiö syntyy jo yhtiösopimuksen solmimisella, joten kaupparekisteri ilmoituksella on lähinnä syntymistä vahvistava vaikutus. Perusilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa osakkaat. Ilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus ja todistus käsittelymaksun suorittamisesta.

YHTIÖSOPIMUS

Yhtiösopimus on osakkaiden keskinäinen sopimus, jolla sovitaan yhtiötä koskevista yksityiskohdista ja osakkaiden keskinäisestä asemasta. Esimerkiksi yhtiön tuottaman voiton jako osakkaiden kesken on eräs tärkeimmistä yhtiösopimukseen sisällytettävistä asioista. Jos jostain asiasta ei ole sovittu yhtiösopimuksessa, sovelletaan kyseisen asian kohdalla laissa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä olevia säännöksiä.

Yhtiösopimus on vapaamuotoinen, jolloin sen sisältö voidaan muokata perustajaosakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Käytännössä yhtiösopimus on aina tehtävä kirjallisesti.

Yhtiösopimus laaditaan yleensä useana kappaleena, yksi jokaiselle osakkaalle ja yksi kaupparekisteriä varten. Kaikki osakkaat allekirjoittavat sopimuksen. Sopimukseen on hyvä merkitä seuraavat asiat:

SOPIMUKSEN TEKEMINEN YHTIÖN PUOLESTA

Avoimen yhtiön osakkaat ovat osakkuusasemansa perusteella oikeutettuja edustamaan yhtiötä ja tekemään yhtiötä sitovia sopimuksia. Oikeus toimia yhtiön puolesta rajoittuu kuitenkin yhtiön toimialaan kuuluviin asioihin. Toimialan ulkopuolelle meneviin toimiin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Yhtiösopimuksessa voidaan myös sopia, että joihinkin päätöksiin tarvitaan määräenemmistö tai yksimielinen päätös.

YRITYKSEN HALLINTO JA KÄYTÄNNÖN TOIMINTA

Avoimessa yhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. Avoimen yhtiön osakkaat vastaavat yleensä yhdessä yhtiön hallinnosta ja osallistuvat sen toimintaan työpanoksellaan. Osakkaiden lisäksi yhtiöllä voi myös olla palkattua ulkopuolista työvoimaa. Koska avoimella yhtiöllä ei ole hallitusta eikä yhtiökokousta ei sillä myöskään ole hallintomuodollisuuksia, jolloin yhtiön hallintoon liittyvä paperityö on vähäistä.

SOPIMUKSET OSAKKAAN JA YHTIÖN VÄLILLÄ

Koska avoin yhtiö on osakkaista erillinen itsenäinen oikeushenkilö, ovat sopimukset yhtiön ja osakkaiden välillä mahdollisia. Avoimen yhtiön osakas voi esimerkiksi tehdä työsopimuksen yhtiön kanssa, jolloin hänelle voidaan maksaa yhtiöstä palkkaa. Hän voi myös myydä tai vuokrata omaisuuttaan yhtiölle. Käyttäessään yksityisautoaan yritystoimintaan liittyviin ajoihin, voi osakas laskuttaa yhtiöltä näistä ajoista kilometrikorvauksia.

VAROJEN SIIRTO YRITYKSESTÄ OSAKKAIDEN YKSITYISKÄYTTÖÖN

Avoimen yhtiön osakkaat voivat saada varoja yhtiöstä yksityiskäyttöönsä joko ottamalla yhtiöltä palkkaa tai yksityisottoja. Myös päivärahan ja kilometrikorvausten maksaminen on mahdollista.  Yhtiön pääoma on osakkaiden vapaasti käytettävissä, jolloin yksityisottoja osakkaat voivat tehdä aina kun yhtiön tilillä on rahaa, eikä niiden määrää ole sidottu yhtiön tuottaman voiton määrään tai yhtiön oman pääoman määrään.

OSAKKAIDEN VASTUU

Avoimen yhtiön osakkaat ovat rajoittamattomassa henkilökohtaisessa vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista. Koska kaikki avoimen yhtiön osakkaat voivat itsenäisesti tehdä yhtiötä sitovia sopimuksia, ellei tätä ole nimenomaisesti yhtiösopimuksessa rajoitettu, ovat osakkaat siten henkilökohtaisessa vastuussa myös muiden osakkaiden yhtiön puolesta tekemistä velvoitteista. Jos avoimelle yhtiölle jää velkoja yhtiön lopettamisen jälkeen, siirtyvät nämä velat osakkaiden henkilökohtaisiksi veloiksi.

Avoimen yhtiön velkoja voi sen jälkeen, kun yhtiö ei ole vaatimuksesta huolimatta maksanut hänen saatavaansa, periä sitä keneltä tahansa osakkaalta. Osakkaan henkilökohtainen omaisuus voidaan tällöin käyttää velan maksuun.

Yhtiöstä eronnut osakas ei vapaudu hänen hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa kolmansiin. Hänen vastuunsa uusista veloista päättyy siihen, kun ero ilmoitetaan yhtiökumppanille tai se merkitään kaupparekisteriin. Uusi osakas joutuu toisaalta vastuuseen myös yhtiön vanhoista velvoitteista.

AVOIMEN YHTIÖN VEROTUS

Avoin yhtiö ei ole verotuksessa osakkaista erillinen itsenäinen verovelvollinen. Yhtiö antaa kyllä oman veroilmoituksensa, mutta sen voitto jaetaan  verotettavaksi osakkaiden henkilökohtaisena tulona. Avoimissa yhtiöissä tulo-osuudet jaetaan osakkaille yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla. Osakkaan osuus yhtiön tulosta verotetaan jo silloin, kun tulo syntyy. Verotukseen ei vaikuta se, nostaako osakas voitto-osuutensa yhtiöstä vai ei.

Silloin kun avoimen yhtiön osakas nostaa yhtiöstä palkkaa, on palkka sivukuluineen yhtiölle vähennyskelpoinen kulu ja vastaavasti saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Osakas voi myös saada yhtiöltä verovapaita kustannusten korvauksia, kuten päivärahoja ja kilometrikorvauksia, jotka ovat yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.

Osakkaiden yksityisnostot pienentävät yhtiön omaa pääomaa. Jos yhtiön oma pääoma muodostuu yksityisottojen vuoksi negatiiviseksi, yhtiö ei saa vähentää verotuksessa kaikkia korkokulujaan. Tällöin katsotaan, että yritys on joutunut ottamaan velkaa osakkaiden yksityisottojen rahoittamiseen, eivätkä velan korot tältä osin kohdistu yritystoimintaan.

AVOIMEN YHTIÖN LOPETTAMINEN

Avoimen yhtiön osakkaalla on oikeus vaatia yhtiön purkamista, kun hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut, tai kun edellytyksiä yhtiön toiminnan jatkamiselle ei muusta syystä, kuten esimerkiksi toisen osakkaan kuoleman, konkurssin tai yhtiöosuuden ulosmittauksen vuoksi ole olemassa. Kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty, osakkaat voivat sopia siitä, miten yhtiö puretaan.

Yhtiön purkaminen aloitetaan sillä, että ensin maksetaan yhtiön jäljellä olevat velat. Elleivät yhtiön rahavarat riitä velkojen maksuun, myydään omaisuutta tarvittava määrä. Sitten kun velat on maksettu, puretaan yhtiö jakamalla yhtiön omaisuus osakkaiden kesken. 

Yhtiön omaisuus on sitä jaettaessa ensisijaisesti käytettävä osakkaiden jäljellä olevien sijoitusten palauttamiseen. Jos omaisuus ei riitä näiden sijoitusten täysimääräiseen palauttamiseen, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Jos ylijäämää jää, se jaetaan niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voiton jakamiseen.

Rahavarat on helppo jakaa, mutta muun omaisuuden jakamisen kanssa voi tulla ongelmia. Siksi voikin olla käytännöllisintä muuttaa kaikki yhtiön omaisuus rahaksi ennen sen jakamista. Lopuksi jaettu omaisuus luovutetaan osakkaiden hallintaan. Samalla hetkellä kun jako tulee voimaan eli omaisuus on siirtynyt osakkaiden henkilökohtaiseen hallintaan, katsotaan avoin yhtiö purkautuneeksi. Siitä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

YHTIÖOSUUDEN LUNASTAMINEN

Yhtiön purkamisen sijasta voidaan lunastaa yksittäisen osakkaan yhtiöosuus. Päätös lunastamisesta on muiden osakkaiden tehtävä yksimielisesti.

Lunastushinnan suuruus määräytyy sen mukaan, mitä osakkaalle olisi tullut, jos yhtiön omaisuus olisi jaettu yhtiötä purettaessa. Yhtiön liikearvo on tällöin otettava huomioon yhtiön varoina.

Yhtiö voi silloin jatkaa toimintaansa ja luopuva osakas saa osuutensa ilman, että yhtiötä puretaan.

Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen.

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Yhtiömies voi luovuttaa yhtiöosuutensa toiselle henkilölle vain kaikkien muiden osakkaiden suostumuksella tai yhtiösopimuksessa erikseen määrätyillä ehdoilla.

AVOIMEN YHTIÖN SOVELTUVUUS

Avoin yhtiö soveltuu esimerkiksi työvaltaiseen yritystoimintaan, jossa kaksi tai useampi yhtiökumppani yhdistävät työpanoksensa ja voimavaransa yhteisen yrityksen hyväksi ja yritystoiminnassa ei vaadita suuria pääomia ja se ei sisällä suuria taloudellisia riskejä. Esimerkiksi kahden työparina toimivan ammattimiehen remonttiyrityksen yritysmuodoksi voisi sopia avoin yhtiö.

Avoin yhtiö sopii niille, jotka arvostavat yhtiön kevyttä hallintoa ja mahdollisuutta siirtää joustavasti varoja yrityksestä osakkaille ja päinvastoin. Yhtiön toimintaan liittyvät hallinnolliset rutiinit ja paperityö on vähäistä verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöön. Tämä voi myös alentaa yhtiön hallintokustannuksia

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä